Έρχονται αλλαγές σε αποσπάσεις – μετατάξεις προσωπικού στους ΟΤΑ: Με το νέο ν/σ του Υπουργείου Εσωτερικών

Όπως σας είχαμε ενημερώσει σε προηγούμενη ανάρτηση μας, στις 16 Ιουνίου τέθηκε σε Δημόσια Διαβούλευση – η οποία έληξε την Παρασκευή, 19 Ιουνίου – Σχέδιο Νόμου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης το οποίο ρυθμίζει μία σειρά από θέματα που αφορούν τη λειτουργία των ΟΤΑ όπως π.χ. για την αυτοτελή υπηρεσία ελέγχου νομιμότητας ΟΤΑ, την οικονομική βιωσιμότητα και αυτοτέλεια των ΟΤΑ, τους Κανόνες Δημοσιονομικής Διαχείρισης και άλλες διατάξεις θεμάτων ΥΠΕΣΔΑ.

Μεταξύ των θεμάτων που θίγονται στο προαναφερόμενο νομοσχέδιο βρίσκονται και τα ζητήματα αποσπάσεων και μετατάξεων από και προς τους ΟΤΑ, στα οποία επέρχονται οι εξής αλλαγές:

– Αποσπάσεις προσωπικού ΝΠΙΔ και ΑΕ σε ΟΤΑ
Με το άρθρο 23 επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων ΙΔΑΧ από ΝΠΙΔ και ΑΕ, που ανήκουν στο Δημόσιο, σε Δήμους και ΝΠΔΔ αυτών, για 2 έτημε δυνατότητα παράτασης για 1 ακόμη έτος, για την αντιμετώπιση σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου διοικητικού συμβουλίου ή διοικητή του φορέα προέλευσης και σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου και του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου του ΟΤΑ.
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση η δυνατότητα απόσπασης εισάγεται για λόγους ίσης μεταχείρισης με τους υπαλλήλους των ανωτέρω φορέων που έχουν την δυνατότητα να αποσπαστούν σε Περιφέρειες και λόγω του δραστικού περιορισμού των προσλήψεων τακτικού προσωπικού και σε συνδυασμό με τις μαζικές αποχωρήσεις – κατόπιν συνταξιοδότησης – υπαλλήλων ΟΤΑ α΄ βαθμού.

– Απαγόρευση απόσπασης προϊσταμένου οργανικής μονάδας ΙΔΑΧ
Με την παρ.4 του άρθρου 23 προστίθεται παρ.3Β στο άρθρο 184 του Ν.3584/07για αναλογική εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 73 του Ν.3584/07που αφορά στο μόνιμο προσωπικό και στο προσωπικό ΙΔΑΧ, προβλέποντας έτσι ρητά απαγόρευση απόσπασης και για υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ΙΔΑΧ), που έχει επιλεγείπροϊστάμενος οργανικής μονάδας.

– Διάρκεια αποσπάσεων στα γραφεία Περιφερειαρχών και Αντιπεριφερειαρχών
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 26 και την αντικατάσταση της παρ.11 του άρθρου 247 του Ν.3852/10δίνεται η δυνατότητα στελέχωσης των γραφείων Περιφερειαρχών και Αντιπεριφερειαρχών με απόσπαση υπαλλήλων για ολόκληρη τη διάρκεια της πενταετούς, πλέον, θητείαςτους.

– Κατάργηση έγκρισης ΠΥΣ 33/2006 για μετατάξεις σε ΟΤΑ
Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 27, τροποποιείται η παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4002/11 καταργώνταςτις διατάξεις όπου ορίζεται ότι για την πλήρωση θέσεων στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού με μετάταξη ή μεταφορά προσωπικού, με γενικές ή ειδικές διατάξεις, απαιτείται προηγούμενη έγκριση από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄280), όπως ισχύει.
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, δεδομένου ότι για τις μετατάξεις εντός των ΟΤΑ α΄ ή β΄ βαθμού, στο πλαίσιο της Συνταγματικά κατοχυρωμένης διοικητικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ (άρθρο 102 Σ.) τα αρμόδια για το διορισμό όργανα των ΟΤΑ είναι αυτά που πρέπει να εκδίδουν τις αποφάσεις μετάταξης, με βάση τις ανάγκες τους σε στελεχικό δυναμικό, τη διοικητική διάρθρωσή τους και τη διαθεσιμότητα των σχετικών πιστώσεων κρίνεται απαραίτητη η παρούσα διάταξη.

– Απαγόρευση μετάθεσης-απόσπασης υπαλλήλων ΟΤΑ & Νομικών προσώπων τους εκτός διοικητικών ορίων του δήμου στον οποίο έχουν εκλεγεί
Με την παρ.3 του άρθρου 27 συμπληρώνεται η παρ.7 του άρθρου 93 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.2 του άρθρου 7 του Ν.4071/12 κάνοντας ρητή μνεία των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και των νομικών προσώπων (δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου), ιδρυμάτων και συνδέσμων αυτών, στο πεδίο εφαρμογής αυτής, και αποκλείοντας τους από τη δυνατότητα μετάθεσής ή απόσπασής τους εκτός των διοικητικών ορίων του δήμου στον οποίο έχουν εκλεγεί διαρκούσης της θητείας τους.

– Πρόγραμμα Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας
Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 50 συμπληρώνεται η παρ.2 του άρθρου 92 του Ν.4310/14, και αντιμετωπίζονται οι περιπτώσεις εκείνες όπου συντάχθηκαν εμπρόθεσμα έως τις 31.12.2014, σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 4277/2014 (Α΄156), αποφάσεις μετάταξης υπαλλήλων στο πλαίσιο της Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας με φορέα υποδοχής τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, όμως δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας μετάταξης καθώς με το π.δ. 277/2014 (Α΄277) ανεστάλησαν στις 31.12.2014 οι υπηρεσιακές μεταβολές στη δημόσια διοίκηση, εν συνεχεία, με την Πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της 06.02.2015 (Α΄24), έγιναν αποδεκτές οι παραιτήσεις των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 9 του ν. 3469/2006 (Α΄ 131), δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της απόφασης μετάταξης αν ο υπογράφων έπαυσε να είναι αρμόδιος πριν από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s