Έρχεται ο θεσμός του Συντονιστή σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση: ΚΥΑ περιγράφει τις διαδικασίες και προϋποθέσεις επιλογής

Με υπουργική απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Εσωτερικών κ. Π. Κουρουμπλής, προσδιορίζονται οι διαδικασίες, τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις για να μπορέσει να επιλεγεί ένα ενδιαφερόμενος στη θέση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Στην απόφαση προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι οι υποψήφιοι για τη θέση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορούν να είναι τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (μόνιμοι υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου), της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αναφέρονται στην απόφαση.

Η κάλυψη θέσης Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης ξεκινάει με την έκδοση απόφασης – προκήρυξης, η οποία εκδίδεται τουλάχιστον 5 μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των υπηρετούντων Συντονιστών.  Αν δεν υποβληθούν αιτήσεις υποψηφιότητας για τη θέση του Συντονιστή για μία ή περισσότερες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, η προθεσμία της προκήρυξης, για τη συγκεκριμένη θέση ή θέσεις, δύναται να επανακαθορίζεται με Ανακοίνωση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Οι υποψήφιοι κοινοποιούν αυθημερόν τις αιτήσεις τους στις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού του φορέα όπου υπηρετούν και καταθέτουν στο προσωπικό τους μητρώο όλα τα δικαιολογητικά για τα στοιχεία που επικαλούνται στην αίτησή τους.

Η επιλογή πραγματοποιείται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, που σχετίζονται με τα επαγγελματικά προσόντα, το βαθμό του τίτλου σπουδών κ.α.

Ειδικότερα, τα κριτήρια επιλογής και η μοριοδότηση τους είναι τα εξής:

• Επαγγελματικά προσόντα: Ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών, σε δεκάβαθμη κλίμακα με δύο δεκαδικά ψηφία, πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή 25.

• Ο βαθμός του δεύτερου τίτλου σπουδών σε δεκάβαθμη κλίμακα με δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον είναι της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον βασικό τίτλο σπουδών (τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης), πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή 7. Τίτλοι σπουδών πέραν των δυο δεν μοριοδοτουνται.

• Για κάθε διδακτορικό δίπλωμα προστίθενται 200 μόρια.

• Για κάθε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, προστίθενται 80 μόρια.

• Το διδακτορικό δίπλωμα και ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών μοριοδοτούνται, ανεξάρτητα από την ύπαρξη απόφασης για τη συνάφεια του με το αντικείμενο της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί ο υποψήφιος.

• Για την επιτυχή αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης προστίθενται 140 μόρια.

• Για την άριστη γνώση γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προστίθενται 80 μόρια και για την πολύ καλή γνώση 50 μόρια.

• Για την άριστη γνώση γλώσσας άλλων χωρών, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, προστίθενται 50 μόρια, για τη δε πολύ καλή γνώση 30 μόρια.

• Εργασιακή – Διοικητική εμπειρία: Ο χρόνος υπηρεσίας: Μέχρι 300 μόρια (για κάθε έτος υπηρεσίας υπολογίζονται 10 μόρια με ανώτατο όριο τα 30 έτη). Ο χρόνος υπηρεσίας του υπαλλήλου υπολογίζεται μέχρι την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας για την πλήρωση θέσης Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Από το χρόνο αυτό αφαιρείται και δε μοριοδοτείται ο χρόνος που δεν υπολογίζεται για την προαγωγή του υπαλλήλου. Χρόνος υπηρεσίας μεγαλύτερος του εξαμήνου λογίζεται ως πλήρες έτος.

• Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης: Μέχρι 154 μόρια (για κάθε συμπληρωμένο μήνα υπολογίζονται 2,11 μόρια με ανώτατο όριο τους 73 μήνες).

• Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου: Μέχρι 300 μόρια (για κάθε συμπληρωμένο μήνα υπολογίζονται 1,67 μόρια με ανώτατο όριο τους 180 μήνες).

• Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Τμήματος ή αυτοτελούς γραφείου: Μέχρι 200 μόρια.

• Ικανότητες – δεξιότητες: Υπηρεσιακή αξιολόγηση:Μέχρι 200 μόρια. Τα κριτήρια της έκθεσης αξιολόγησης αξιολογούνται βάσει της βαθμολόγησης τους στις εκθέσεις αξιολόγησης των τελευταίων οκτώ ετών, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.δ. 178/2004 (Α’154). Λαμβάνεται υπόψη και βαθμολογείται ο μέσος όρος της βαθμολογίας που αντιστοιχεί για κάθε ένα από τα κριτήρια των εκθέσεων: 1. Γνώση Αντικειμένου, 2. Διοικητικές Ικανότητες (κριτήριο μόνο στις εκθέσεις αξιολόγησης σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας, αξιολογείται εφόσον υπάρχει), 3. Ενδιαφέρον και Δημιουργικότητα, 4. Υπηρεσιακές Σχέσεις και Συμπεριφορά, 5. Αποτελεσματικότητα. Ο μέσος όρος κάθε κριτηρίου υπολογίζεται σε δεκάβαθμη κλίμακα, με δύο δεκαδικά ψηφία και πολλαπλασιάζεται με συντελεστή βαρύτητας έξι (6).

• Ειδικές δραστηριότητες, μέχρι 80 μόρια συνολικά, όπως:
Συγγραφικό έργο (άρθρα, μελέτες, προτάσεις) που σχετίζεται με αντικείμενο της δημόσιας διοίκησης γενικότερα, εισηγήσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια, ημερίδες κ.λπ. συναφείς με το αντικείμενο της δημόσιας διοίκησης, γενικότερα, καθώς και π διενέργεια Ε.Δ.Ε.

• Η ηθική αμοιβή του επαίνου ή το μετάλλιο διακεκριμένων πράξεων του άρθρου 61 του Ν. 3528/2007, εφόσον σχετίζονται με το αντικείμενο της υπηρεσίας: 70 μόρια. Σε περίπτωση που υποψήφιος έχει περισσότερους του ενός επαίνους ή μετάλλια διακεκριμένων πράξεων, μοριοδοτείται μόνο ένα.

• Συνέντευξη: Μέχρι 350 μόρια.

Δείτε αναλυτικά την Υπουργική Απόφαση

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s