Προκήρυξη θέσης Γεν. Διευθυντή στον Οργανισμό Τουριστικής Προβολής Θεσσαλονίκης

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ MARKETING του Νομού Θεσσαλονίκης» προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή της εταιρίας με το σύστημα της επιλογής και προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από (επικυρωμένα) αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους και των δικαιολογητικών τους για την κάλυψη της θέσης, καθώς και αναλυτικό σημείωμα το αργότερο έως τις 10.05.2016.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:
α. Να διαθέτουν πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
β. Να διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών κατά προτίμηση συναφή με τον τουρισμό, τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, τη διαχείριση τουριστικών προορισμών, τις δημόσιες σχέσεις, το marketing, τη διοίκηση και οργάνωση γεγονότων
γ. Να έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και καλή γνώση τουλάχιστον μιας επιπλέον ξένης γλώσσας
δ. Να έχουν άριστη γνώση Η/Υ και
ε. Η 3ετής επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, στους τομείς τουρισμού και marketing, επικοινωνίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι απαραίτητη καθώς και επιπλέον χρόνος και προσόντα θα συνεκτιμηθούν.
Ο Γενικός Διευθυντής είναι ανώτατο στέλεχος του Οργανισμού και αναφέρεται στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Γενικός Διευθυντής θα συμβάλλει στο σχεδιασμό για την προώθηση, προβολή, τουριστική ανάπτυξη και τουριστικό Marketing του Νομού και της πόλης της Θεσσαλονίκης σε εγχώριο και παγκόσμιο επίπεδο, θα συμβάλλει στο σχεδιασμό, την εκπόνηση και εφαρμογή των στρατηγικών τουριστικής ανάπτυξης, προγραμμάτων ανάπτυξης γενικού και ειδικού θεματικού τουρισμού και προγραμμάτων διαφημιστικής προβολής και υποστήριξης του Νομού Θεσσαλονίκης, καθώς και στην οργάνωση και διάθεση τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών. Θα φροντίζει για τη διαρκή προώθηση και βελτίωση της εικόνας της Θεσσαλονίκης ως Κέντρου Διεθνών Συνεδρίων και Εκθέσεων, θα προτείνει δράσεις για την συμμετοχή του οργανισμού σε γενικές και ειδικές εκθέσεις του εσωτερικού και εξωτερικού, θα μεριμνά για την ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κοινωνικούς ή συλλογικούς φορείς, φορείς του δημοσίου, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μη κυβερνητικούς και κυβερνητικούς ομόλογους οργανισμούς της ημεδαπής και της αλλοδαπής για την επίτευξη και προώθηση κοινών σκοπών, θα επιμελείται της σύνταξης μελετών, σχεδίων και προτάσεων προς το αρμόδιο Υπουργείο και τους άλλους συναρμόδιους φορείς για την τουριστική ανάπτυξη του Νομού Θεσσαλονίκης, θα παρακολουθεί και θα ελέγχει την ορθή τήρηση του ετήσιου προϋπολογισμού, του Ο.Τ.Θ., θα προτείνει διορθωτικές ενέργειες όπου κριθεί απαραίτητο, θα εισηγείται τις πληρωμές των σχετικών δαπανών που προκύπτουν από τις αποφάσεις των Οργάνων του Οργανισμού για τις σχετικές δράσεις, θα φροντίζει για την ορθή εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, του Καταστατικού, του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, του ετήσιου μεσοπρόθεσμου – μακροπρόθεσμου προγράμματος δράσης, τις ειδικές αποφάσεις του Δ.Σ. και θα ελέγχει την επίτευξη των σκοπών του Ο.Τ.Θ. Θα συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου, θα προΐσταται των υπαλλήλων του Οργανισμού ασκώντας τον προσήκοντα έλεγχο σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Οργάνωσης και Εσωτερικής Λειτουργίας και γενικότερα θα ασκεί τα καθήκοντα που του αναθέτει ο Πρόεδρος του Δ.Σ, το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν:
– Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα με πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.
– Επικυρωμένο αντίγραφο αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών ( με την αναγνώριση των τίτλων από κέντρο αναγνώρισης τίτλων σπουδών της Αλλοδαπής ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α / Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, αν είναι από πανεπιστήμιο του εξωτερικού).
– Επικυρωμένο αντίγραφο αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου (με την αναγνώριση των τίτλων από κέντρο αναγνώρισης τίτλων σπουδών της Αλλοδαπής ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α / Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, αν είναι από πανεπιστήμιο του εξωτερικού).
– Επίσημα αντίγραφα αποδεικτικών Αγγλικής Γλώσσας (Proficiency του Cambridge ή του Michigan ή Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Γ2 ή Μεταπτυχιακό από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο, αναγνωρισμένο από το Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.-Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή από Ελληνικό Πανεπιστήμιο που είχε ως προϋπόθεση την Αγγλική γλώσσα για την εισαγωγή)
– Επίσημα αντίγραφα αποδεικτικών γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας
– Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, συστατικές επιστολές ή αντίγραφα άλλων βεβαιωτικών εγγράφων.
– Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
– Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 για την ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται στο βιογραφικό.
– Πλήρες αντίγραφο Ποινικού Μητρώου
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών δικαιωμάτων τους και να έχουν εκπληρώσει την στρατιωτική τους θητεία ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτή (προκειμένου για άντρες υποψήφιους). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά, ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά έως την 10.05.2016 στη διεύθυνση:
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
Εγνατίας 154, Θεσσαλονίκη 54636
Advertisements

One thought on “Προκήρυξη θέσης Γεν. Διευθυντή στον Οργανισμό Τουριστικής Προβολής Θεσσαλονίκης

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s