Τι προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για μετατάξεις, αποσπάσεις & μεταφορά υπαλλήλων

Τη μετάταξη – μεταφορά προσωπικού ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α΄ και β΄βαθμού, τη μεταφορά προσωπικού σε δήμους σε περίπτωση κατάργησης νομικών τους προσώπων, αλλά και μετατάξεις προσωπικού στο Δημόσιο και τους ΟΤΑ, τις αποσπάσεις προσωπικού ΝΠΙΔ και ΑΕ σε ΟΤΑ, ρυθμίζει με σειρά διατάξεων το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών το οποίο αναμένεται να δοθεί σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας και να ψηφιστεί μέσα στον Ιούνιο.

Ειδικότερα με το άρθρο 16:

Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011, ώστε εφεξής να μην απαιτείται έγκριση από την τετραμελή επιτροπή, σύμφωνα με την Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α280), για μετατάξεις ή μεταφορές προσωπικού που προέρχεται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, προς τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

Εκκρεμείς περιπτώσεις που αφορούν μετατάξεις-μεταφορές προσωπικού ιδιωτικού δικαίου από τους φορείς της περ. στ έως θ του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 σε δημόσιες υπηρεσίες ΝΠΔΠ και ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού δεν ολοκληρώνονται.

Στην παρ. 7 του άρθρου 93 του Ν. 3852/2010 προστίθεται η δυνατότητα απόσπασης ή μετάθεσης υπαλλήλων ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού καθώς και νομικών προσώπων, ιδρυμάτων και συνδέσμων Δήμων, στα διοικητικά όρια του Δήμου όπου έχουν εκλεγεί και αν δεν υπάρχει υπηρεσία στα όρια του Δήμου, στην πλησιέστερη προς το Δήμο τους υπηρεσία.

Προστίθεται εδάφιο στο τέλος του άρθρου 58 του Ν. 3979/2011 (138Α) που αφορά σε Μετατάξεις υπαλλήλων ΟΤΑ α’ βαθμού σε υπηρεσίες του Δημοσίου και ΝΠΔΔ και αντιστρόφως).

Σύμφωνα με το εδάφιο αυτό «Για μετάταξη υπαλλήλου που είναι μοναδικός στον κλάδο του, σε οποιονδήποτε φορέα του Δημοσίου, είναι απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου και της υπηρεσίας προέλευσης».

 

Με το άρθρο 17 ρυθμίζονται θέματα μεταφοράς προσωπικού στους ΟΤΑ.

Ειδικότερα, βελτιώνεται η διάταξη του άρθρου 241 παρ. 5 του Ν. 3463/2006 (114Α), (ΔΚΚ) έτσι ώστε σε περίπτωση κατάργησης ΝΠΔΔ των ΟΤΑ το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, οι νομικοί σύμβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή που υπηρετούν σε αυτά καθίστανται αυτοδικαίως προσωπικό του οικείου Δήμου.

Δικηγόροι με έμμισθη εντολή των Α.Ε. των ΟΤΑ, που κατά τη δημοσίευση του νόμου βρίσκονται σε εκκαθάριση ή έχουν λυθεί μεταφέρονται με αίτησή τους σε ΟΤΑ που συμμετέχει στο κεφάλαιο της Α.Ε. με απόφαση του ΔΣ.

Δικηγόροι με έμμισθη εντολή διαδημοτικών ή αμιγών επιχειρήσεων του ΠΔ 410/95 που βρίσκονται σε εκκαθάριση ή έχουν λυθεί, μεταφέρονται επίσης στον οικείο Δήμο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Συμβάσεις μίσθωσης έργου που έχουν συναφθεί εκτελούνται από τον οικείο Δήμο

Ευρωπαϊκά Προγράμματα υλοποιούνται από τον οικείο Δήμο και συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανανεώνονται κατά το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

 

Με το άρθρο 18 προβλέπονται μετατάξεις προσωπικού στο Δημόσιο και τους ΟΤΑ.

Συγκεκριμένα οι διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/11 παρέχουν τη δυνατότητα μεταφοράς ή μετατάξεως υπαλλήλου, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης του, αν δεν υπάρχει κενή θέση στην υπηρεσία όπου αυτός μετατάσσεται.

Με το παρόν άρθρο προσδίδεται αναδρομικότητα στις περιπτώσεις αυτές από την ισχύ του Ν. 4305/2014 (δηλ. από 30/10/14). Τροποποιείται το εδάφιο β’ του άρθρου 183 του Ν. 3584/2007 έτσι ώστε σε περίπτωση μετάταξης υπαλλήλου σε ανώτερη βαθμίδα, εάν δεν υπάρχει κενή θέση, η μετάταξη γίνεται με μεταφορά της θέσης σε ειδικότητα αντίστοιχη του τίτλου σπουδών που κατέχει ο μετατασσόμενος ή παρεμφερή με τις υπάρχουσες του κλάδου μόνιμου προσωπικού μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Αποφάσεις που έχουν ληφθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος κατ’ εφαρμογή του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/11 και του άρθρου 183 του Ν. 3584/2007 θεωρούνται νόμιμες.

Επίσης το εδάφιο β της παρ. 5 του άρθρου 45 του Ν. 3979/2011 τροποποιείται, ώστε:

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κενή οργανική θέση για τη μετάταξη αυτή, η μετάταξη γίνεται με μεταφορά της θέσης ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου (και όχι σε προσωρινή θέση όπως προέβλεπε ο Ν. 3979/11).

Τέλος, αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατά τις ως άνω διατάξεως των Ν. 4024/11 και 3979/11 θεωρούνται νόμιμες.         

 

Με το άρθρο 19 προβλέπονται αποσπάσεις προσωπικού ΝΠΙΔ και Α.Ε. σε ΟΤΑ.

Για αντιμετώπιση σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και ΑΕ που ανήκουν στον Δημόσιο Τομέα, σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και στα ΝΠΔΔ αυτών.

Η απόσπαση γίνεται με ΚΥΑ και σύμφωνη γνώμη των οργάνων διορισμού των δύο φορέων, διαρκεί δύο συν ένα έτος και η μισθοδοσία βαρύνει τον φορέα υποδοχής.

 

Με το άρθρο 20 προβλέπεται η κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών Δήμων

Συγκεκριμένα προβλέπεται η απόσπαση υπαλλήλων από Δήμους που εξυπηρετούνται διοικητικά από άλλο Δήμο κατά το άρθρο 95 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 στην περίπτωση που ο πληθυσμός των εξυπηρετουμένων Δήμων είναι άνω των 20.000 κατοίκων.

Η απόσπαση γίνεται με κοινή απόφαση των οικείων Δημάρχων για δύο συν ένα έτος και οι αποδοχές καταβάλλονται από τον φορέα προέλευσης κατά παρέκκλιση του άρθρου 23 του Ν. 4354/2015.

 

Με το άρθρο 21 προβλέπεται η απόσπαση-μετάταξη υπαλλήλων ΚΕΠ με αναπηρία.

Συγκεκριμένα προβλέπεται δυνατότητα απόσπασης ή μετάταξης υπαλλήλων ΚΕΠ με αναπηρία σε άλλο ΚΕΠ της επιλογής τους, πριν παρέλθει ο χρόνος της υποχρεωτικής παραμονής, εφόσον η αναπηρία είναι πάνω από 80%.

Αναλυτικά τα άρθρα.

Άρθρο 16

Μετατάξεις- Μεταφορά Προσωπικού Δημοσίου- ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού

 1. Η παράγραφος 1, του άρθρου 68, του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), αντικαθίσταται ως εξής : «Για την πλήρωση θέσεων στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού με μετάταξη ή μεταφορά προσωπικού, με γενικές ή ειδικές διατάξεις, απαιτείται προηγούμενη έγκριση από την τετραμελή επιτροπή, σύμφωνα με την ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280). Εξαιρείται από την ανωτέρω έγκριση, η μετάταξη ή μεταφορά προσωπικού, που προέρχεται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης προς τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος μετατάξεις ή μεταφορές προσωπικού ιδιωτικού δικαίου, από τους φορείς των περιπτώσεων στ’ έως και θ’ του άρθρου 14, του ν. 2190/1994 (Α’ 28) σε δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, δεν ολοκληρώνονται».
 2. Στο τέλος της παραγράφου 1α , του άρθρου 246, του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «Επιτρέπεται, ύστερα από αίτηση, η αμοιβαία μετάταξη, μεταξύ των υπαλλήλων των Περιφερειών, με την προϋπόθεση να ανήκουν στην ίδια κατηγορία και στον ίδιο κλάδο. Στην περίπτωση αυτή, οι κατεχόμενες θέσεις των μετατασσομένων, λογίζονται κενές».
 3. Στην παράγραφο 7, του άρθρου 93, του ν.3852/2010, όπως ισχύει, μετά τη φράση «Δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ.» προστίθεται η φράση « ή υπάλληλοι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και των νομικών προσώπων, ιδρυμάτων και συνδέσμων αυτών».
 4. Στο τέλος του άρθρου 58 του ν.3979/2011 (Α΄138), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος τέσσερα (4), ως εξής: «4.Για μετάταξη υπαλλήλου Ο.Τ.Α. που είναι μοναδικός στον κλάδο του, σε οποιονδήποτε άλλον φορέα του Δημοσίου, είναι απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου και της υπηρεσίας προέλευσης».

Άρθρο 17

Μεταφορά προσωπικού στους ΟΤΑ

1.Η παράγραφος 5 του άρθρου 241 του ν.3463/2006 (Α’ 114), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«5. α. Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, οι νομικοί σύμβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης  εντολής, που υπηρετούν στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ και τα οποία καταργούνται, καθίστανται αυτοδικαίως προσωπικό του οικείου δήμου, με την ίδια σχέση εργασίας και έμμισθη εντολή. Το προσωπικό αυτό καταλαμβάνει κενές οργανικές θέσεις, αντίστοιχες της κατηγορίας, του κλάδου/ ειδικότητας του και αν δεν υπάρχουν κατατάσσεται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες στην πρώτη τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας θα προβλεφθούν ως οργανικές. Οι δημιουργούμενες θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου παραμένουν προσωποπαγείς και καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιοδήποτε τρόπο. Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει το ίδιο θέμα καταργείται».

β. Δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής των ανωνύμων εταιρειών των ΟΤΑ, που κατά τη δημοσίευση του παρόντος βρίσκονται σε διαδικασία λύσης ή εκκαθάρισης ή έχουν λυθεί και τεθεί σε εκκαθάριση, μεταφέρονται με αίτησή τους σε ΟΤΑ που συμμετείχε στο κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας, σε κενή οργανική θέση, με σχέση έμμισθης εντολής, κατόπιν απόφασης του οικείου δημοτικού συμβουλίου.

γ. Δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής διαδημοτικών ή αμιγών επιχειρήσεων του Π.Δ.410/1995, που κατά τη δημοσίευση του παρόντος βρίσκονται σε διαδικασία λύσης ή εκκαθάρισης ή έχουν λυθεί και τεθεί σε εκκαθάριση, μεταφέρονται με αίτησή τους στον οικείο δήμο, σε κενή οργανική θέση, με σχέση έμμισθης εντολής, κατόπιν απόφασης του οικείου δημοτικού συμβουλίου.

δ. Συμβάσεις μίσθωσης έργου, που έχουν συναφθεί από τα καταργούμενα νομικά πρόσωπα, εκτελούνται από τον οικείο δήμο, μέχρι τη λήξη τους. Στην περίπτωση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή προγραμμάτων που επιδοτούνται από εθνικούς πόρους και υλοποιούνται από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή που υλοποιούνταν από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα οποία καταργήθηκαν, μπορεί να υπαχθούν στον οικείο δήμο που αναλαμβάνει την εκπλήρωση των σκοπών του καταργούμενου ΝΠΔΔ, εφόσον προβλέπεται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση εκάστου προγράμματος ως δυνητικός φορέας υλοποίησης των σχετικών υπηρεσιών, ο δήμος. Η υπαγωγή των προγραμμάτων στο δήμο, γίνεται με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου. Τα υπαχθέντα προγράμματα, συνεχίζουν να υλοποιούνται από τον οικείο δήμο, ο οποίος θεωρείται καθολικός διάδοχος ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτά, στα οποία περιλαμβάνονται και όσα απορρέουν από συμβάσεις μίσθωσης έργου ή συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι οποίες, όπου τούτο απαιτείται, συνεχίζονται μέχρι τη λήξη τους. Οι συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανανεώνονται ή παρατείνονται κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 21 του ν.2190/1994, όπως ισχύει».

 

Άρθρο 18

Μετατάξεις προσωπικού στο Δημόσιο και τους ΟΤΑ

 1. Στο άρθρο 33, του ν. 4305/2014, προστίθεται παράγραφος (5), ως εξής:

«5.Οι διατάξεις του άρθρου 35, παρ. 5, του ν. 4024/2011 (σ.σ. προβλέπεται η δυνατότητα μετάταξης χωρίς να υπάρχει κενή οργανική θέση αλλά με τη μεταφορά της θέσης του), εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τη δημοσίευση του ν. 4305/2014. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου ανατρέχει στο χρόνο έναρξης της ισχύος του ν. 4305/2014».

 1. α. Το εδάφιο β΄, του άρθρου 183, του ν. 3584/2007, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

“Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κενή θέση, η μετάταξη γίνεται με μεταφορά της θέσης, σε ειδικότητα αντίστοιχη του τίτλου σπουδών που κατέχει ο μετατασσόμενος ή παρεμφερούς με τις υπάρχουσες, του κλάδου μόνιμου προσωπικού, ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου”.

β. Αποφάσεις που έχουν ληφθεί, κατ΄ εφαρμογήν των διατάξεων της παραγράφου 5, του άρθρου 35, του ν.4024/2011, ή των διατάξεων του άρθρου 183, του Ν. 3584/2007 , όπως ισχύει, μέχρι την δημοσίευση του παρόντος, θεωρούνται νόμιμες.

γ. Το εδάφιο β΄, της παραγράφου 5, του άρθρου 45, του ν. 3979/11 (Α΄138), όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

“Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κενή θέση, η μετάταξη γίνεται με μεταφορά της θέσης, ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.”

δ. Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ΄ εφαρμογήν των διατάξεων της παραγράφου 5, του άρθρου 35, του ν.4024/2011 ή των διατάξεων της παραγράφου 5, του άρθρου 45, του ν 3979/11 (Α΄138), όπως ισχύει, μέχρι την δημοσίευση του παρόντος, θεωρούνται νόμιμες. Το προσωπικό αυτό καταλαμβάνει κενές οργανικές θέσεις, αντίστοιχες της κατηγορίας, του κλάδου/ ειδικότητας του και αν δεν υπάρχουν κατατάσσεται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες στην πρώτη τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας θα προβλεφθούν ως οργανικές. Οι δημιουργούμενες θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου παραμένουν προσωποπαγείς και καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιοδήποτε τρόπο.

 

Άρθρο 19

Αποσπάσεις προσωπικού ΝΠΙΔ και ΑΕ σε Ο.Τ.Α

 1. Για την αντιμετώπιση σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και ανωνύμων εταιριών, που ανήκουν στο δημόσιο τομέα, σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών. Η απόσπαση γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης καθώς και σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου του Ο.Τ.Α.
 2. Η απόσπαση πραγματοποιείται για δύο (2) έτη και μπορεί να παραταθεί, κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου, για ένα (1) ακόμη έτος. Η μισθοδοσία του κατά τη διάρκεια της απόσπασης, βαρύνει το φορέα υποδοχής. Αποσπασμένος υπάλληλος, που συμπλήρωσε τριετία συνεχώς ή διακεκομμένα, δεν επιτρέπεται να αποσπασθεί πριν να παρέλθει τριετία από τη λήξη της προηγούμενης απόσπασης.
 3. Μετά την παράγραφο 3Α, του άρθρου 184, του ν.3584/2007 (Α΄143), όπως ισχύει, προστίθεται η εξής παράγραφος:

“3B. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται ανάλογα, οι διατάξεις της παραγράφου 7, του άρθρου

73, του παρόντος Κώδικα, όπως ισχύουν”.

 

Άρθρο 20

Κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών Δήμων

Για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών δήμων που ασκούν διοικητική υποστήριξη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95, παρ. 2, του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, μπορεί να αποσπώνται υπάλληλοι από τους εξυπηρετούμενους δήμους, εφόσον ο πληθυσμός των εξυπηρετούμενων δήμων, είναι άνω των 20.000 κατοίκων. Η απόσπαση έχει διάρκεια έως δύο (2) έτη, μπορεί να παραταθεί για ένα (1) επιπλέον έτος και διενεργείται με κοινή απόφαση των οικείων δημάρχων. Οι αποδοχές των αποσπασμένων υπαλλήλων, καταβάλλονται από το φορέα προέλευσης, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου  του ν. 4354/2015.

Άρθρο 21

Απόσπαση- Μετάταξη υπαλλήλων ΚΕΠ με αναπηρία

Υπάλληλοι των ΚΕΠ, οι οποίοι για το διορισμό τους έλαβαν επιπλέον μόρια λόγω εντοπιότητας, με υποχρέωση παραμονής στην υπηρεσία τοποθέτησης, δύνανται να αποσπασθούν ή να μεταταχθούν σε άλλο ΚΕΠ της επιλογής τους, πριν την παρέλευση του υποχρεωτικού χρόνου παραμονής, εφόσον βεβαιώνεται αρμοδίως, ότι έχουν ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

Μια σκέψη σχετικά μέ το “Τι προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για μετατάξεις, αποσπάσεις & μεταφορά υπαλλήλων

 1. Ο/Η θοδωρης λέει:

  Και παλι επιτρεπεται η αποσπαση από Ν.Π.Ι.Δ σε Ο.Τ.Α και όχι η μεταταξη!!!!Μια από τα ιδια..Τι πρόβλημα θα υπηρχε αν επιτρεποταν και η μεταταξη??

  Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s