Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής 2016-2017 – Πρόσκληση συμμετοχής προς Φορείς

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) η οποία υλοποιεί το πρόγραμμα για την φιλοξενία στους παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ, προκειμένου να καταρτίσει ενδεικτικό και μη εξαντλητικό κατάλογο φορέων / δομών, προς ενημέρωση των κατόχων/ωφελουμένων «Αξίας Τοποθέτησης» (Voucher) της παραπάνω δράσης, ανακοινώνει – προσκαλεί:

 • τους βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς
 • τους βρεφονηπιακούς (παθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας
 • τους Παιδικούς Σταθμούς
 • τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) και
 • τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π. – Μ.Ε.Α.)

να δηλώσουν μέχρι και 1 Ιουλίου 2016 και ώρα 14.00 εφόσον το επιθυμούν, την πρόθεσή τους να συμμετέχουν στο πλαίσιο της παραπάνω δράσης, προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας και φιλοξενίας σε βρέφη, νήπια, παιδιά και άτομα ΜΕΑ των κατόχων/ωφελουμένων «Αξίας Τοποθέτησης» (Voucher). Οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των σχετικών υπηρεσιών από τους φορείς/δομές αναφέρονται στην ΚΥΑ και θα υλοποιηθούν σύμφωνα με αυτήν, καθώς και με τις κατευθύνσεις/οδηγίες του δικαιούχου. Σε κάθε περίπτωση η παραπάνω δήλωση δεν είναι υποχρεωτική και οποιοσδήποτε κάτοχος/ωφελούμενος «Αξίας Τοποθέτησης» (Voucher) μπορεί να απευθυνθεί και σε φορέα/δομή, που δεν έχει προβεί σε δήλωση και ως εκ τούτου δεν έχει ενταχθεί στον ενδεικτικό και μη εξαντλητικό κατάλογο φορέων/δομών. Η διαδικασία έχει ως στόχο την διευκόλυνση και την ενημέρωση των κατόχων/ωφελουμένων «Αξίας Τοποθέτησης» (Voucher).

Οι φορείς/δομές που θα συμμετάσχουν στη Δράση θα παρέχουν στους ωφελούμενες/ους θέσεις φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία και θα λαμβανουν το αντίτιμο (Voucher – Αξία τοποθέτησης) το οποίο καταβάλλεται απο την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) για λογαριασμό των ωφελουμένων και κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησής τους.

Με βάση τις δηλώσεις συμμετοχής των Δομών η ΕΕΤΑΑ θα καταρτίσει ενδεικτικό και μη εξαντλητικό κατάλογο δομών με στόχο τη διευκόλυνση και την ενημέρωση των κατόχων/ωφελουμένων. Σημειώνεται ότι η δήλωση συμμετοχής δεν είναι υποχρεωτική και οποιοσδήποτε κάτοχος/ωφελούμενος μπορεί να απευθυνθεί και σε δομή που δεν έχει υποβάλλει δήλωση, άρα δεν έχει ενταχθεί στον ενδεικτικό και μη εξαντλητικό κατάλογο δομών. Η διαδικασία εχει ως στόχο τη διευκόλυνση και την ενημέρωση των κατόχων/ωφελουμένων Αξίας Τοποθέτησης (Voucher) από Δομές και συγκεκριμένα Βρεφικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικούς Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών & Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Αναπηρία για παροχή θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών. Οι θέσεις θα διατίθενται από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης σε γυναίκες ωφελούμενες από τη Δράση μέσω «εντολής τοποθέτησης», σύμφωνα με τις διαδικασίες που εξειδικεύονται στο κείμενο της πρόσκλησης. Στόχος της Δράσης είναι η αύξηση των δυνατοτήτων της απασχόλησης και της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στην εργασία. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ουσιαστική διευκόλυνσή τους, προκειμένου να εναρμονίζουν τους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους τους μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

 • Σε ποιους απευθύνεται

  Δομές που διαθέτουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ως:

  • Βρεφικοί Σταθμοί
  • Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
  • Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας
  • Παιδικοί Σταθμοί
  • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)
  • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)

  Οι ως άνω Δομές, κατά την υποβολή της αίτησης φορέων, δύνανται να είναι ή να ανήκουν σε:

  • Δήμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου αυτών
  • Eπιχειρήσεις του ιδιωτικού δικαίου ή Εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 741 του Αστικού Κώδικα
  • ‘Aλλα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, που νομίμως έχουν τη δυνατότητα παροχής αυτών των υπηρεσιών.
 • Περίοδος υποβολής: από 24/6/2016 έως 1/7/2016 (ώρα 14:00)
 • Οι φορείς / δομές που ενδιαφέρονται να καταχωρηθούνστον ενδεικτικό και μη εξαντλητικό κατάλογο, που θα αναρτήσει η ΕΕΤΑΑ προκειμένου να διευκολύνει και να ενημερώσει τους κατόχους-ωφελουμένους Αξίας Τοποθέτησης (Voucher) θα πρέπει να προσκομίσουν τα εξής έγγραφα:
 • Αποδεικτικά στοιχεία περί της δυναμικότητας της/των Δομής/Δομών τους.
 • Αίτηση – Δήλωση του Νομίμου Εκπροσώπου του Φορέα ότι οι Δομές που δηλώνονται πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας.
 • Σε περίπτωση Φορέων/Δομών, που συμμετείχαν στον προηγούμενο ετήσιο κύκλο του Προγράμματος (σχολικό έτος 2015-2016) απαιτείται μόνο Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του Φορέα/Δομής ότι ισχύουν τα στοιχεία του Φορέα/Δομής, όπως αυτά αναρτήθηκαν στον οριστικό πίνακα επιλέξιμων δαπανών στις 4/8/2015 και ισχύουν μέχρι σήμερα. Για οποιαδήποτε μεταβολή ή τροποποίηση (π.χ. προσθήκη νέας δομής) ο Φορέας/Δομή θα πρέπει να αποστείλει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
 • Η «Αίτηση» υποβάλλεται στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ ταχυδρομικά, σε κλειστό φάκελο, αντίστοιχα με τη γεωγραφική προέλευση των αιτούντων Φορέων, ως ακολούθως:
 • Γραφεία EETAA Αθηνών (Μυλλέρου 73-77, 104 36 Αθήνα):  Περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Στερέας Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας (πλην Νομών Ημαθίας και Θεσσαλονίκης)
 • Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας (Δωδεκανήσου23, 546 26 Θεσσαλονίκη): Νομός Θεσσαλονίκης & Νομός Ημαθίας
 • Γραφείο Θεσσαλίας (Ηρώων Πολυτεχνείου 211, 412 21 Λάρισα):  Περιφέρειες Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων.
 • Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
 • Όροι και προϋποθέσεις: Οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα για τους φορείς /δομές (Βρεφικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικοί Σταθμοί, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών & Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία) αναφέρονται στο «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2016 – 2017 στα Σχετικά αρχεία.

  Τι χρηματοδοτείται: Τα ετήσια ανώτατα όρια δαπάνης σε Ευρώ, που θα καταβάλλονται από την ΕΕΤΑΑ, ανά θέση που θα καλυφθεί και ανά κατηγορία για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών (κατηγορία θέσης), αναφέρονται στο «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2016 – 2017 στα Σχετικά αρχεία.

 • Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ)
Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.eetaa.gr

Ιστοσελίδα δημοσίευσης:  http://www.eetaa.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2015/index.html

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s