Επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD LEADER) από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης & το ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την επιλογή των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD LEADER) στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 και Δημόσιας Δαπάνης 322.222.222 € και της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» του ΕΠΑλΘ 2014-2020 και Δημόσιας Δαπάνη 54.117.648 €.

Η εν λόγω πρόσκληση αφορά στην επιλογή:

 • των περιοχών που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της Στήριξης για Τοπική Ανάπτυξη του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 ή/και του ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020,
 • των τοπικών εταιρικών σχημάτων / Ομάδων Τοπικών Δράσεων (ΟΤΔ) που θα σχεδιάσουν και θα εφαρμόσουν τις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης στις περιοχές τους,
 • των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων που θα εφαρμοστούν στις περιοχές αυτές.

Οι προτάσεις μπορούν να αφορούν ενίσχυση μόνον από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, μόνον από ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας ή και από τα δύο προγράμματα. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς, υποχρεούνται να καταθέσουν Φάκελο Α (που αφορά την προετοιμασία του Τοπικού Προγράμματος) και, εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, Φάκελο Β, που αφορά μεταξύ άλλων τους στόχους και τη στρατηγική του Τοπικού Προγράμματος, τις δράσεις του κ.α.

Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων ΤΑΠΤοΚ- (Community Led Local Development, CLLD), βασισμένη στην προσέγγιση LEADER, αποτελεί μια μέθοδο σχεδιασμού και υλοποίησης τοπικών ολοκληρωμένων αναπτυξιακών στρατηγικών, με τη συμμετοχή των εταίρων σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών οικονομικών και κοινωνικών φορέων. Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων μπορεί να εφαρμοστεί σε αγροτικές περιοχές και περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες πρέπει να είναι συνεκτικές από γεωγραφική, οικονομική και κοινωνική άποψη. Αναλυτικότερα, η πρωτοβουλία CLLD-LEADER περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης σε τοπική βάση, που προορίζονται για σαφώς χωρικά προσδιορισμένες περιοχές
 • Τοπικές εταιρικές σχέσεις δημόσιου – ιδιωτικού τομέα, καλούμενες «Ομάδες Τοπικής Δράσης» (ΟΤΔ).
 • Προσέγγιση εκ των κάτω προς τα άνω ως προς την εφαρμογή μιας στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης.
 • Πολυτομεακό σχεδιασμό και υλοποίηση της στρατηγικής με βάση την αλληλεπίδραση μεταξύ φορέων και έργων διαφόρων τομέων της τοπικής οικονομίας.
 • Δυνατότητα εφαρμογής μιας πολυταμειακής προσέγγισης.

Σε ποιους απευθύνεται

Εταιρικά σχήματα / Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ως φορείς σχεδιασμού και υλοποίησης της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης LEADER, που πρέπει να στοχεύουν σε μία ή σε περισσότερες θεματικές κατευθύνσεις τοπικής ανάπτυξης σε σαφώς προσδιορισμένες περιοχές (αγροτικές ή/και αλιείας και υδατοκαλλιέργειας).

Περίοδος υποβολής

από 14/6/2016 έως 16/9/2016

 • Η προθεσμία υποβολής του Φακέλου Α λήγει στις 20/07/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.
 • Η προθεσμία υποβολής του Φακέλου Β λήγει στις 16/09/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Οι προτάσεις όσων συμμετέχουν στην πρόσκληση πρέπει να υποβληθούν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020. Στις περιπτώσεις όπου η υποβαλλόμενη πρόταση αιτείται χρηματοδότηση μόνο από το ΕΤΘΑ, η πρόταση υποβάλλεται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) 2014-2020.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Οι περιοχές εφαρμογής και για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ-Μέτρο 19) και για το ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα (ΕΠΑλΘ) θα πρέπει:

 • να προτείνονται από τις Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) μέσω της «εκ των κάτω προς τα άνω» προσέγγισης
 • να έχουν επαρκή κρίσιμη μάζα, δηλαδή ο μόνιμος πληθυσμός να είναι μεταξύ 10.000 – 150.000 κάτοικοι.

Ειδικά για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ):

Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων μπορεί να εφαρμοστεί σε αγροτικές περιοχές, σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΕ, που θα είναι κατά μέγιστον 50 και μπορούν να καλύπτουν έκταση ίση έως και το 100% των επιλέξιμων περιοχών παρέμβασης LEADER.   Συμπεριλαμβάνεται ο νομός Θεσσαλονίκης και οι Δήμοι του Νομού Αττικής της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.

Οι εν λόγω περιοχές πρέπει να αποτελούνται από Τοπικές / Δημοτικές Κοινότητες των οποίων ο συνολικός μόνιμος πληθυσμός ή ο μόνιμος πληθυσμός των εκτός σχεδίου περιοχών είναι μικρότερος των 15.000 κατοίκων, με εξαίρεση τα μικρά νησιά στα οποία δεν έχει ισχύ ο ανωτέρω πληθυσμιακός περιορισμός (αφορά το σύνολο των νησιών της χώρας με εξαίρεση την Κρήτη και την Εύβοια).

Για το ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ)

Εφαρμόζεται σε περιοχές με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • Μία περιοχή αλιείας και υδατοκαλλιέργειας η οποία επιλέγεται για την παροχή ενίσχυσης πρέπει να είναι περιορισμένης έκτασης και κατά κανόνα μικρότερη από μία περιοχή του επιπέδου NUTS III (Νομός) δηλαδή, η γεωγραφική έκταση της (αθροιστικά) να μη ξεπερνάει τα 6.000 τετρ. χιλ.
 • Οι παράκτιες ζώνες των ηπειρωτικών περιοχών και των μεγάλων νησιών, κατά κανόνα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 10 χιλιόμετρα από την ακτή ή τα 5 χιλιόμετρα από το όριο ποταμού, λίμνης ή λιμνοθάλασσας (η μέτρηση γίνεται σε ευθεία γραμμή σε κάτοψη της μηκοτομής).
 • Η απασχόληση στον κλάδο ‘αλιεία και υδατοκαλλιέργεια’ (απογραφή 2011) προς τη συνολική απασχόληση των περιοχών ‘αλιείας και υδατοκαλλιέργειας’ πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο 0,36%.

Σε περιπτώσεις ενίσχυσης μόνο από πόρους του ΕΠΑλΘ θα επιλεγούν 10 περιοχές εφαρμογής ενώ για ενισχύσεις από το ΕΠΑλΘ και το ΠΑΑ δεν υπάρχει περιορισμός.

Τι χρηματοδοτείται

Για την προετοιμασία των τοπικών προγραμμάτων η επιχορήγηση στον δικαιούχο δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 80.000€ ανά πρόταση.

Για τα προγράμματα Τοπικής Ανάπτυξης:

 • Με πόρους μόνον του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) ο προϋπολογισμός του κάθε τοπικού προγράμματος μπορεί να ανέλθει έως  8 εκατ. ευρώ και έως 12 εκατ. ευρώ αν ο μόνιμος πληθυσμός της περιοχής εφαρμογής είναι άνω των 100.000 κατοίκων.
 • Με πόρους μόνο του ΕΠ Θάλασσα και Αλιεία (ΕΠΑλΘ) ο προϋπολογισμός κάθε υποβαλλομένου τοπικού προγράμματος πρέπει να είναι άνω των 3 εκατ. ευρώ.
 • Με πόρους ΠΑΑ και ΕΠΑλθ ο προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως 12 εκατ. ευρώ και έως 16 εκατ. ευρώ για περιοχές με μόνιμο πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων.

Προϋπολογισμός: € 336.339.870

Αναλυτικά η Δημόσια Δαπάνη:

 • 322.222.222 ευρώ από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
 • 54.117.648 ευρώ από το ΕΠ Θάλασσας και Αλιείας

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας
– Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020
Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.agrotikianaptixi.gr/

– Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Αλιεία κ Θάλασσα
Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.alieia.gr

 

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s