Υποβολή πρότασης συμμετοχής στο Πρόγραμμα “EUROPEAN DESTINATIONS OF EXCELLENCE” – «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ» | έως τις 29.05.2017

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση συμμετοχής, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα (Έντυπο Αίτησης), στο Πρόγραμμα “EUROPEAN DESTINATIONS OF EXCELLENCE” – «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ  ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ» 2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» και καταληκτική ημερομηνία τη Δευτέρα 29.05.2017.

Το πρόγραμμα “EUROPEAN DESTINATIONS OF EXCELLENCE”  (EDEN) – «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ  ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποσκοπεί τόσο στην ανάδειξη των αξιών, της ποικιλομορφίας και των κοινών χαρακτηριστικών ευρωπαϊκών τουριστικών προορισμών, όσο και στην προβολή προορισμών, στους οποίους η τουριστική ανάπτυξη διασφαλίζει την κοινωνική, πολιτιστική, οικονομική και περιβαλλοντική ισορροπία. Το πρόγραμμα επίσης στοχεύει στην ανάπτυξη και σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών.

Μέσω του προγράμματος αυτού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει ειδικότερα:

  • Να προβάλει τους αναδυόμενους ευρωπαϊκούς τουριστικούς προορισμούς αριστείας, ιδιαίτερα τους μη ευρύτερα γνωστούς.
  • Να αναδείξει την ευρωπαϊκή τουριστική ποικιλομορφία και ποιότητα.
  • Να προωθήσει όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και τις περιφέρειες.
  • Να συμβάλει στην αποσυμφόρηση, στην καταπολέμηση της εποχικότητας και στην εξισορρόπηση των τουριστικών ροών προς μη παραδοσιακούς προορισμούς.
  • Να επιβραβεύσει τις βιώσιμες μορφές τουρισμού.
  • Να δημιουργήσει μια πλατφόρμα με σκοπό την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
  • Να προωθήσει τη δικτύωση ανάμεσα στους βραβευμένους προορισμούς, οι οποίοι θα μπορούσαν να αποτελέσουν πρότυπα βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.

Το φετινό θέμα του διαγωνισμού είναι «Πολιτιστικός Τουρισμός» (“Cultural Tourism”). Στη διεθνή βιβλιογραφία δεν υπάρχει ενιαίος ορισμός για τον πολιτιστικό τουρισμό. Ένας εννοιολογικός ορισμός του Ερευνητικού Προγράμματος για τον Πολιτιστικό Τουρισμό ATLAS (The Association for Tourism and Leisure Education and Research) είναι ο εξής: «Η μετακίνηση των ατόμων προς πολιτιστικούς πόλους έλξης μακριά από τον συνήθη τόπο κατοικίας τους, με σκοπό να συλλέξουν νέες πληροφορίες και εμπειρίες για να ικανοποιήσουν τις πολιτιστικές ανάγκες τους».

Η πρόσκληση αφορά μόνο στην υλική κληρονομιά, η οποία περιλαμβάνει αρχαιολογικούς, ιστορικούς χώρους και μνημεία, μουσεία, θρησκευτικά προσκυνήματα και μνημεία, κτίρια αρχιτεκτονικού ιστορικού ενδιαφέροντος όπως κάστρα, πύργοι, οχυρά, αντικείμενα πολιτιστικής αξίας, τεχνουργήματα, συλλογές καθώς και τεκμήρια πάσης φύσεως που αποτελούν προϊόντα της ανθρώπινης δημιουργικότητας τα οποία έχει θεωρηθεί ότι αξίζει να διατηρηθούν για τις επόμενες γενιές και τα οποία έχουν μία ιδιαίτερη σημασία για την αρχαιολογία, την αρχιτεκτονική, την επιστήμη ή την τεχνολογία ενός δεδομένου πολιτισμού και μίας κοινωνίας.

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για την προώθηση των πολιτιστικών πόρων στη χώρα μας, οι οποίοι δεν είναι ευρέως γνωστοί (π.χ. αρχαία θέατρα, ιστορικά μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι), ώστε να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά και να γίνουν περισσότερο ελκυστικά, με σκοπό την αναγνώριση των πολιτιστικών αγαθών της κάθε περιοχής. Παράλληλα, ακολουθώντας τις πρόσφατες τάσεις στον τομέα του τουρισμού, ένας αυξανόμενος αριθμός ελληνικών τουριστικών προορισμών οργανώνει την τουριστική προσφορά του με τέτοιο τρόπο, ώστε να πληροί τα κριτήρια βιωσιμότητας και να προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες, οι οποίες συμβάλλουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Οι πολιτιστικές δραστηριότητες, ως μια αναπτυσσόμενη αγορά για τις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις, μπορούν να συμβάλουν στην προβολή των αναπτυσσόμενων περιοχών της ελληνικής υπαίθρου προσφέροντας πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στις τοπικές κοινότητες, στην τοπική αγορά εργασίας και στην οικονομία.

Στη διάταξη του άρθρου 1 της Διεθνούς Σύμβασης της Γρανάδας του 1985 για την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς στην Ευρώπη, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2039/1992 (Α΄ 61), προβλέπεται ότι, μεταξύ άλλων, «σαν “αρχιτεκτονική κληρονομιά” θεωρείται ότι περιλαμβάνει τα ακόλουθα ακίνητα αγαθά:

  1. Τα μνημεία, δηλαδή κάθε κατασκευή ιδιαίτερα σημαντική λόγω του ιστορικού, αρχαιολογικού, καλλιτεχνικού, επιστημονικού, κοινωνικού ή τεχνικού της ενδιαφέροντος, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις ή διακοσμητικά στοιχεία, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της.
  2. Τα αρχιτεκτονικά σύνολα, δηλαδή ομοιογενή σύνολα αστικών ή αγροτικών κατασκευών, σημαντικών λόγω ιστορικού, αρχαιολογικού, καλλιτεχνικού, επιστημονικού, κοινωνικού ή τεχνικού τους ενδιαφέροντος, συναφή μεταξύ τους ώστε να σχηματίζουν ενότητες που να μπορούν να οριοθετηθούν τοπογραφικά.»

Η παρούσα πρόσκληση αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για τους τοπικούς προορισμούς όσον αφορά στην προώθηση της υλικής πολιτισμικής κληρονομιάς τους με βιώσιμο τρόπο, συμβάλλοντας στη δημιουργία δεσμών μεταξύ των προορισμών με συναφή τουριστική προσφορά, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας.

Η πρόσκληση δεν αφορά την άυλη πολιτιστική κληρονομιά (π.χ. παραστατικές τέχνες, φεστιβάλ, γαστρονομία, λαογραφία, παραδόσεις) και τη «φυσική» κληρονομιά, που περιλαμβάνει σημαντικά πολιτιστικά τοπία και τη βιοποικιλότητα. Επιπρόσθετα, η πρόσκληση αυτή δεν αναφέρεται στις περιοχές εκείνες στις οποίες υπάρχουν πολιτιστικά μνημεία και τοποθεσίες που είναι εγγεγραμμένα/-ες στον Κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, καθώς συρρέει εκεί μεγάλος αριθμός επισκεπτών λόγω της διεθνούς αναγνωρισιμότητας αυτών των μνημείων με αποτέλεσμα να μην αποτελούν αυτές οι περιοχές αναδυόμενους τουριστικούς προορισμούς.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν με βάση την παρούσα πρόσκληση θα αξιολογηθούν βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων (βλ. Γ. Πίνακας Κριτηρίων Επιλογής) και θα επιλεγεί ένας νικητής προορισμός και τέσσερις επιλαχόντες προορισμοί. Οι υποψήφιοι προορισμοί θα πρέπει να μπορούν ν’ αποδείξουν ότι πληρούν τα εν λόγω κριτήρια, προκειμένου να διεκδικήσουν το βραβείο EDEN.

Οι επιλεγέντες προορισμοί θα προβληθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω των δράσεων προβολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιπρόσθετα, ο νικητής προορισμός και οι τέσσερις επιλαχόντες προορισμοί θα βραβευθούν σε ειδική εκδήλωση που θα διοργανώσει ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού στο τέλος του 2017.

– ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΩ (.doc), (.pdf)

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s