Απόφαση Ελεγκτικού Συνεδρίου για ανάθεση υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης Δήμου σε Εξωτερικό Σύμβουλο, για την κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου

Με την 55/2017 Πράξη του το Ελεγκτικό Συνέδριο (κλιμάκιο προληπτικού ελέγχου δαπανών στο VII τμήμα) αποφάνθηκε για τη νομιμότητα καταβολής αμοιβής για την εκτέλεση του έργου «Ανάθεση Υπηρεσιών Εξειδικευμένης Υποστήριξης Δήμου από Εξωτερικό Σύμβουλο, για Τεχνική Υποστήριξη στην Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου 2014 – 2019 στο Πεδίο της Βελτίωσης της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου».


Σύμφωνα με αυτή η κατάρτιση του επιχειρησιακού προγράμματος πρέπει να πραγματοποιείται μέσα στο πρώτο εξάμηνο της δημοτικής περιόδου ή σε εύλογο χρονικό διάστημα (άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 185/2007). Κρίθηκε ότι η πάροδος 2 ετών από την έναρξη της δημοτικής περιόδου, σε συνδυασμό και με το μέγεθος του Δήμου, μπορεί να θεωρηθεί ως οριακά εύλογο χρονικό διάστημα, καθώς, ενόψει και της πενταετούς διάρκειας του επιχειρησιακού προγράμματος, η, έστω και μετά διετία, κατάρτισή του δεν καθιστά αυτό ανεπίκαιρο και άνευ αντικειμένου. Παραβίαση της γενικής αρχής της οικονομικότητας όταν γίνεται απλή αναφορά της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης, χωρίς να παρατίθεται κανένα στοιχείο τεκμηρίωσης του προϋπολογισμού, όπως ποσοτικό προσδιορισμό των εργασιών, έστω και κατά προσέγγιση, σε συνάρτηση με ορισμένη τιμή μονάδας – ανθρωποώρα ή συγκριτικά οικονομικά στοιχεία και επιπλέον όταν ο προϋπολογισμός των υπό ανάθεση υπηρεσιών δεν κάνει καμία αναφορά στα μισθολογικά δεδομένα των υπαλλήλων, που, καταρχήν, όφειλαν να διεκπεραιώσουν τις σχετικές εργασίες, αφού η αμοιβή των τρίτων συνιστά κατ’ ουσίαν τη δαπάνη που θα καταβαλλόταν για τη μισθοδοσία του εκτελούντος την αντίστοιχη υπηρεσία υπαλληλικού προσωπικού του φορέα. Με βάση τα παραπάνω η δαπάνη κρίθηκε ως μη νόμιμη.

Αναλυτικά η Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει ως εξής:

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VII ΤΜΗΜΑ, ΠΡΑΞΗ 55/2017

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου, Δέσποινα Καββαδία – Κωνσταντάρα, Σύμβουλο και τους Παρέδρους Ιωάννα Ευθυμιάδου (εισηγήτρια) και Λήδα Χαραλαμπίδου.
Συνήλθε στην αίθουσα διασκέψεων του Καταστήματός του, που βρίσκεται στην Αθήνα, στις 7 Μαρτίου 2017, με την παρουσία του Γραμματέα του, για να αποφανθεί, ύστερα από σχετική διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Δήμο ΧΧΧ και του Δήμου ΧΧΧ, αν πρέπει να θεωρηθεί το 3502, οικονομικού έτους 2016, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου αυτού.

Αφού μελέτησε τα στοιχεία του φακέλου και Έλαβε υπόψη

Τη 33/6.2.2017 έγγραφη γνώμη του Επιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο Αντωνίου Νικητάκη, σύμφωνα με την οποία το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί.

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

Ι. Η Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Δήμο ΧΧΧ αρνήθηκε, με την 39/7.11.2016 πράξη της, να θεωρήσει το 3502, οικονομικού έτους 2016, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου ΧΧΧ, ποσού 23.560,00 ευρώ, που εκδόθηκε στο όνομα της φερόμενης ως δικαιούχου εταιρίας με την επωνυμία «ΧΧΧ» (στο εξής ΧΧΧ) και αφορά στην καταβολή της αμοιβής της για την εκτέλεση του έργου «Ανάθεση Υπηρεσιών Εξειδικευμένης Υποστήριξης του Δήμου ΧΧΧ από Εξωτερικό Σύμβουλο, για Τεχνική Υποστήριξη στην Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου 2014  –  2019 στο Πεδίο της Βελτίωσης της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου». Ως αιτιολογία της άρνησή της, η Επίτροπος προέβαλε ότι: α) μη νομίμως έγινε η απευθείας ανάθεση των ανωτέρω υπηρεσιών στις 13.5.2016 και υπογράφηκε η σχετική σύμβαση στις 27.6.2016, διότι η κατάρτιση του επιχειρησιακού προγράμματος έπρεπε, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 του π.δ. 185/2007, όπως ισχύει, να πραγματοποιηθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο της δημοτικής περιόδου ή  σε εύλογο χρονικό διάστημα και β) κατά παράβαση της αρχής της οικονομικότητας, ο προϋπολογισμός των υπό ανάθεση υπηρεσιών δεν κάνει καμία αναφορά στα μισθολογικά δεδομένα των υπαλλήλων, που, καταρχήν, όφειλαν να διεκπεραιώσουν τις σχετικές εργασίες, αφού η αμοιβή των  τρίτων  συνιστά   κατ’ ουσίαν  τη  δαπάνη  που  θα  καταβαλλόταν  για  τη  μισθοδοσία  του εκτελούντος την αντίστοιχη υπηρεσία υπαλληλικού προσωπικού του φορέα.  Ο Δήμος ΧΧΧ, με το 388025/8.12.2016 έγγραφο του Διευθυντή Οικονομικών του, επανυπέβαλε το ανωτέρω χρηματικό ένταλμα για θεώρηση, υποστηρίζοντας  τη  νομιμότητα  της  εντελλόμενης  με  αυτό  δαπάνης,   για  τους λόγους που αναφέρονται στα συνημμένα 385899/6.12.2016 και 386571/7.12.2016 έγγραφα του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Οργάνωσης και Πληροφορικής και στα λοιπά προσκομιζόμενα έγγραφα,  που  αφορούν  στην  ανάθεση  και  εκτέλεση  της  ως  άνω  σύμβασης. Η Επίτροπος όμως, ενέμεινε στην άρνηση θεώρησης του ως άνω χρηματικού εντάλματος, με αποτέλεσμα να ανακύψει διαφωνία, για την άρση της οποίας νομίμως απευθύνεται, με την από 30.12.2016 έκθεση διαφωνίας, στο παρόν Κλιμάκιο.

ΙΙ. Α. Στον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), ορίζεται στο άρθρο 203 ότι: «Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και για την εκπλήρωση της αποστολής τους,  οι Δήμοι (…) εκπονούν επιχειρησιακά προγράμματα. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα περιέχει ένα συνεκτικό σύνολο αξόνων προτεραιότητας για δράσεις τοπικής ανάπτυξης και αποσκοπεί στην υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», στο άρθρο 205 ότι: «Η εκπόνηση του επιχειρησιακού προγράμματος πραγματοποιείται μέσα στο πρώτο εξάμηνο της δημοτικής περιόδου και μπορεί να αναθεωρείται κάθε διετία. Ειδικά για την πρώτη περίοδο εφαρμογής του θεσμού, η ανωτέρω προθεσμία για την εκπόνηση του επιχειρησιακού προγράμματος μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών», στο άρθρο 206 ότι: «1. Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι, οι προτεραιότητες της τοπικής ανάπτυξης, καθώς και η οργάνωση των υπηρεσιών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των επιχειρήσεών τους, με παράλληλη εξειδίκευση των δράσεων (…) για την επίτευξη των στόχων αυτών» και στο  άρθρο  207  ότι: «Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορίζονται η διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων, καθώς και τα όργανα σύνταξης, ελέγχου και αξιολόγησής τους». Κατ’ εξουσιοδότηση της τελευταίας αυτής διάταξης εκδόθηκε το π.δ. 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ βαθμού» (Α΄ 221), στο άρθρο 1 του οποίου, όπως η παρ. 1 αυτού αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του π.δ. 89/2011 (Α΄ 213), ορίζεται ότι: «1. Η κατάρτιση του επιχειρησιακού προγράμματος του δήμου πραγματοποιείται μέσα στο πρώτο εξάμηνο της δημοτικής περιόδου από την εκτελεστική επιτροπή, η οποία εισηγείται στο δημοτικό Συμβούλιο. Για το σκοπό αυτό η αρμόδια, κατά τις οργανικές διατάξεις κάθε δήμου, υπηρεσία επί θεμάτων προγραμματισμού συντάσσει σχέδιο επιχειρησιακού προγράμματος σε συνεργασία με τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες του δήμου και των νομικών προσώπων του. 2. (…)». Τέλος, η 41179/2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Β΄ 2970) «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (O.T.A.) α΄ βαθμού για τη δημοτική περίοδο 2014-2019» ορίζει στο άρθρο 4 ότι: «Η κατάρτιση του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος πραγματοποιείται μέσα στο πρώτο εξάμηνο της δημοτικής περιόδου».
Β. Με τις ανωτέρω διατάξεις θεσπίσθηκε η υποχρέωση εκπόνησης επιχειρησιακών προγραμμάτων από τους Δήμους, στο πλαίσιο της διαδικασίας εκσυγχρονισμού της οργάνωσης  και  λειτουργίας  τους,  με  απώτερο  σκοπό  τη δημιουργία μόνιμων δομών προγραμματισμού, υλοποίησης και παρακολούθησης των αποτελεσμάτων δράσης τους. Τα προγράμματα αυτά καταρτίζονται  από την εκτελεστική επιτροπή μέσα στο πρώτο εξάμηνο της δημοτικής περιόδου, όπως τούτο ρητά αναφέρεται και στην ως άνω Υπουργική  Απόφαση.  Ενόψει  δε του ότι αποτελούν απαραίτητο εργαλείο για τον τετραετή προγραμματισμό του Δήμου και την κατάρτιση των ετήσιων προγραμμάτων βάσει των οποίων καθίσταται εφικτή η υλοποίηση των δράσεων του Ο.Τ.Α., δεν νοείται η κατάρτιση  του  επιχειρησιακού  προγράμματος  να  ολοκληρώνεται  σε  χρόνο  που καθιστά αυτό άνευ αντικειμένου (βλ. Ελ.Συν. Πρ. Κ.Π.Ε.Δ. στο VII Τμ. 52/2015 και 33/2013).

ΙΙΙ. Ενόψει της γενικής αρχής της οικονομικότητας, που επιβάλλει την εκπλήρωση των σκοπών, μεταξύ άλλων και των Δήμων, με την κατά το δυνατόν μικρότερη επιβάρυνση του προϋπολογισμού τους, σε περίπτωση ανάθεσης οποιωνδήποτε υπηρεσιών σε τρίτους θα πρέπει στη σχετική μελέτη, που περιλαμβάνει σαφή περιγραφή των υπό ανάθεση υπηρεσιών, να εκτίθενται  όλα εκείνα τα στοιχεία, τα οποία έλαβε υπόψη η αναθέτουσα Αρχή για να προσδιορίσει την εκτιμώμενη προϋπολογιζόμενη δαπάνη,  ώστε να καθίσταται εφικτός ο έλεγχος της νόμιμης διάθεσης του δημοτικού χρήματος, στο πλαίσιο της ορθής δημοσιονομικής διαχείρισης που επιβάλλει την ηπιότερη κατά το δυνατόν επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Δήμου για την εκτέλεση των εργασιών αυτών. Επισημαίνεται δε, ότι η, απορρέουσα από την προαναφερθείσα αρχή της οικονομικότητας, υποχρέωση του αναθέτοντος φορέα να αιτιολογεί επαρκώς το κόστος των υπό ανάθεση υπηρεσιών υφίσταται και στην περίπτωση των απευθείας αναθέσεων, ώστε να αποτρέπεται ο, άνευ ετέρου, προσδιορισμός της αξίας τους στο ποσό των 20.000 ευρώ (χωρίς  το  Φ.Π.Α.),  που  έχει  τεθεί  ως ανώτατο όριο αυτών (βλ. Ελ.Συν. Πρ. Κ.Π.Ε.Δ. στο VII Τμ. 364, 299 και 276/2016).

  1. Στην υπό κρίση υπόθεση, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα ακόλουθα: Με το 31757/2.10.2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κρίθηκε ότι είναι επιτρεπτή η αναζήτηση εξειδικευμένης στήριξης από εξωτερικούς συμβούλους στο πλαίσιο της κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Δήμων, εφόσον οδηγεί σε συγκεκριμένη προστιθέμενη αξία στο έργο των υπηρεσιών και στη μεταφορά τεχνογνωσίας στους υπαλλήλους, και λαμβάνοντας κάθε φορά υπόψη την πραγματική ικανότητα του Δήμου, τα στάδια προετοιμασίας που έχει με ίδιες δυνάμεις κάνει, αλλά και το επιδιωκόμενο από τη συνεργασία αποτέλεσμα. Συνακόλουθα η Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου ΧΧΧ συνέταξε τεχνικές προδιαγραφές και ενδεικτικό προϋπολογισμό για την ανάθεση εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης σε εξωτερικό σύμβουλο. Όπως αναφέρεται στο  έγγραφο  αυτό «Το Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα θα είναι διαρθρωμένο σε τέσσερις Άξονες αναπτυξιακών προτεραιοτήτων … Ο δήμος ΧΧΧ έχει ήδη ξεκινήσει ενέργειες για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου για τη δημοτική περίοδο 2014-2019, σύμφωνα με τις μόνιμες εσωτερικές διαδικασίες προγραμματισμού και βασιζόμενος στη συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού των αρμοδίων υπηρεσιών του. Ειδικά, όμως, για την επιλογή των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων και την εξειδίκευση των δράσεων του 4ου άξονα, Μέτρο 4.1 «Βελτίωση της θεσμικής ικανότητας και της αποδοτικότητας του Δήμου ΧΧΧ», η Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου ΧΧΧ  … κρίνει απαραίτητο να προσφύγει σε λήψη εξειδικευμένης υποστήριξης από εξωτερικό σύμβουλο, ο οποίος θα παρέχει υπηρεσίες, προκειμένου να προσθέσει αξία στο έργο των υπηρεσιών  του Δήμου και να μεταφέρει στους υπαλλήλους την απαραίτητη τεχνογνωσία για τον προσδιορισμό των στόχων, των δράσεων των εκροών ….». Ακολουθεί ανάλυση των υπηρεσιών, που πρόκειται να ανατεθούν και αφορούν: α) στην Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (σε 2 Φάσεις), με αναφορά στην επιμέρους διάρκεια κάθε φάσης και στα παραδοτέα εκάστης και β) στη Βελτίωση Οργανωτικής Δομής & Λειτουργιών του Δήμου, ομοίως με αναφορά στη διάρκεια και στο παραδοτέο  αυτής,  ενώ  για  τον  προϋπολογισμό  αναφέρεται  επί λέξει ότι: «Ο προϋπολογισμός των ανωτέρω υπηρεσιών είναι 20.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 24.600 ευρώ». Στη συνέχεια συντάχθηκε από  την  ίδια ως άνω Διεύθυνση εισηγητική έκθεση τεκμηρίωσης του κατεπείγοντος (δεν φέρει ημερομηνία)  στην οποία επαναλαμβάνεται και πάλι η ανάγκη λήψης εξειδικευμένης υποστήριξης προκειμένου να προστεθεί αξία στο έργο των υπηρεσιών του Δήμου. Αμφότερα τα ως άνω έγγραφα τέθηκαν υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΧΧΧ, η οποία με την 1938/21.12.2015 απόφασή της ενέκρινε τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 24.600 ευρώ και την απευθείας ανάθεση με θέμα «Ανάθεση Υπηρεσιών Εξειδικευμένης Υποστήριξης του Δήμου ΧΧΧ από Εξωτερικό Σύμβουλο, για Τεχνική Υποστήριξη στην Κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου 2014 – 2019 στο Πεδίο της Βελτίωσης της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου ΧΧΧ», ενώ με την 156/10.2.2016 νεότερη απόφασή της ενέκρινε τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης του ως άνω ποσού και σε βάρος των σχετικών πιστώσεων του έτους 2016. Σχετικά απεστάλη η 131982/25.4.2016 πρόσκληση προς τρεις  εταιρίες για την κατάθεση προσφοράς, από τις οποίες η εταιρία ΧΧΧ προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή, 19.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και συνολικά 23.370 ευρώ και με την 149297/13.5.2016 απόφαση του Δημάρχου ΧΧΧ αποφασίστηκε η απευθείας ανάθεση σε αυτήν των ως άνω υπηρεσιών εξωτερικού συμβούλου. Σχετικά υπογράφηκε η από 27.6.2016 σύμβαση, στο άρθρο 4 της οποίας ορίζεται ότι ο συμβατικός χρόνος περαίωσης του συνόλου των υπηρεσιών, που αναλυτικά περιγράφονται σε αυτήν, ορίζονται οι πέντε (5) εβδομάδες από την υπογραφή της σύμβασης. Μετά την ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης και την έκδοση της από 1.9.2016 Βεβαίωσης  Καλής Εκτέλεσης Έργου, με την οποία βεβαιώνεται ότι την 4.8.2016 περαιώθηκε από την ΧΧΧ  η εκτέλεση της σύμβασης, η ως άνω εταιρία εξέδωσε το 201/12.9.2016 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για το συνολικό ποσό των 23.560,00 ευρώ (19.000 ευρώ + ΦΠΑ 24%), για την εξόφληση του οποίου εκδόθηκε το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα.

    V.Με δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω, η κατάρτιση του πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος της δημοτικής περιόδου 2014 – 2019 θα έπρεπε, καταρχήν, να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο της δημοτικής περιόδου, όπως τούτο προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις. Εντούτοις, με την εκπνοή του πρώτου εξαμήνου, στις 31.3.2015, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου  Εσωτερικών  απέστειλε  προς τους Δήμους την 8586 εγκύκλιο, στην οποία αναφέρεται ότι η διαδικασία για την ολοκλήρωση κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων συνεχίζεται και πέραν του εξαμήνου, προκειμένου να ολοκληρωθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα, καθόσον η σχετική προθεσμία δεν είναι αποκλειστική  και δεν θα πρέπει να αναιρεί την ουσία και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά την προσπάθειας αυτής. Λαμβανομένου δε υπόψη ότι ήδη από τον Οκτώβριο του 2015 βεβαιώνεται ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου είχαν ξεκινήσει τις ενέργειες για την εκπόνηση του επιχειρησιακού προγράμματος, ότι η ανάθεση των ελεγχόμενων υπηρεσιών, που αφορά μόνον στον 4ο άξονα του Επιχειρησιακού προγράμματος, ολοκληρώθηκε σε 5 εβδομάδες και μόλις δύο μήνες μετά, ήτοι στις 25.11.2016 ολοκληρώθηκε και η διαδικασία κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος, όπως τούτο βεβαιώνεται στο σχετικό έγγραφο επανυποβολής, κρίνεται ότι η πάροδος 2 ετών από την έναρξη της δημοτικής περιόδου, σε συνδυασμό  και  με  το  μέγεθος  του  Δήμου,  μπορεί  να θεωρηθεί ως οριακά εύλογο χρονικό διάστημα, καθώς, ενόψει και της πενταετούς διάρκειας αυτού, η, έστω και μετά διετία κατάρτισή του δεν καθιστά αυτό ανεπίκαιρο και άνευ αντικειμένου και συνεπώς θα πρέπει, συναφώς, ν’ απορριφθεί ο σχετικός λόγος διαφωνίας της Επιτρόπου ως αβάσιμος. Αντίθετα, βασίμως προβάλλει η Επίτροπος παραβίαση της αρχής της οικονομικότητας, καθόσον από κανένα έγγραφο του Δήμου ΧΧΧ δεν προκύπτει ο τρόπος προσδιορισμού της προϋπολογιζόμενης δαπάνης των υπό ανάθεση υπηρεσιών στο ποσό των 20.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. Συγκεκριμένα, ενώ στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές υπάρχει πλήρης ανάλυση των υπηρεσιών που πρόκειται να ανατεθούν και η διάρκεια εκτέλεσης αυτών, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός δεν έχει το απαιτούμενο περιεχόμενο, καθώς περιορίζεται απλώς στην αναφορά της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης, ποσού 24.600,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), χωρίς να παραθέτει κανένα στοιχείο τεκμηρίωσης του προϋπολογισμού, όπως ποσοτικό προσδιορισμό των εργασιών, έστω και κατά προσέγγιση, σε συνάρτηση με ορισμένη τιμή μονάδας – ανθρωποώρα ή συγκριτικά οικονομικά στοιχεία (βλ. Ελ.Συν. Πρ. VII Tμ. 363/2006 και Πρ. Κ.Π.Ε.Δ. στο VII Τμ. 261/2016, 388, και 119/2015). Ο ισχυρισμός του Δήμου ότι για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών θα απαιτείτο η απασχόληση 5 υπαλλήλων του Δήμου για 3 μήνες, με αποτέλεσμα το κόστος των 15 συνολικά ανθρωπομηνών που φτάνει τις 28.083,60  ευρώ  να  υπερβαίνει  κατά  πολύ  την  προϋπολογιζόμενη  δαπάνη,  εκτός του ότι  προβάλλεται  αορίστως,  καθόσον  δεν  παρέχει  καμία  αιτιολογία ως προς τον προσδιορισμό των απαιτούμενων ανθρωπομηνών σε 15, ουδεμία επιρροή ασκεί στη διαπιστωθείσα πλημμέλεια, καθόσον ο υπολογισμός των απαιτούμενων  ανθρωπομηνών  και  το  κόστος  αυτών  θα  έπρεπε  να  έχει  γίνει  εκ των προτέρων και με τέτοιο τρόπο ώστε να αιτιολογεί το ύψος της προϋπολογιζόμενης δαπάνης.

  2. Κατ’ ακολουθίαν αυτών που προηγουμένως έγιναν δεκτά, η εντελλόμενη δαπάνη είναι μη νόμιμη και το υπό  κρίση  χρηματικό  ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στο σκεπτικό της παρούσας.

Για τους λόγους αυτούς

Αποφαίνεται ότι το 3205, οικονομικού έτους 2016, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου ΧΧΧ, ποσού 23.540,00 ευρώ δεν πρέπει να θεωρηθεί.

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s