Δυνατότητα ολοκλήρωσης εκκρεμών πράξεων απόσπασης, παράταση αυτών και δυνατότητα μετάταξης σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν.4531/2018

Εγκύκλιο για τη δυνατότητα ολοκλήρωσης εκκρεμών πράξεων απόσπασης, παράταση αυτών και δυνατότητα μετάταξης σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν.4531/2018, εξέδωσε το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Στην εγκύκλιο που υπογράφει, η Υπουργός κα. Όλγα Γεροβασίλη, αναφέρονταιτα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 1 και 2 του ν. 4531/2018 (Α΄62): «Αποσπάσεις υπαλλήλων που λήγουν στις 15.4.2018, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4440/2016, δύνανται να παρατείνονται έως και 31.12.2018, κατόπιν αιτήσεως του υπαλλήλου και. απόφασης του αρμοδίου για το διορισμό οργάνου του φορέα υποδοχής, χωρίς να απαιτείται γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. 2. Υπάλληλοι που είναι αποσπασμένοι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4440/2016 δύνανται να μεταταχθούν στην υπηρεσία που είναι αποσπασμένοι κατόπιν αίτησής τους που υποβάλλεται στο φορέα υποδοχής εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Για τη μετάταξη εκδίδεται απόφαση των αρμοδίων για το διορισμό οργάνων, μετά από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του φορέα υποδοχής, εφόσον υφίσταται, χωρίς να απαιτείται η έκδοση εγκριτικής απόφασης της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει. Η μετάταξη διενεργείται σε κενή θέση κλάδου της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας και αν δεν υπάρχει με μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος, με την ίδια σχέση εργασίας και διατήρηση της τυχόν προσωπικής διαφοράς στις αποδοχές. Σε περίπτωση που η απόσπαση του υπαλλήλου λήγει πριν από τη δημοσίευση της πράξης μετάταξης, η απόσπαση παρατείνεται μέχρι την έκδοση της πράξης μετάταξης.»

Περαιτέρω, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 100 του ν. 4472/2017 ορίζεται: «4. «Αποσπάσεις για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση του υπαλλήλου ή εκδίδεται ανακοίνωση-πρόσκληση μέχρι και 31.7.2017 διενεργούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τις 2.12.2016 διατάξεις. Οι κατά τα ανωτέρω διενεργούμενες αποσπάσεις, λήγουν αυτοδικαίως στις 15.4.2018.».

Από το γράμμα των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι η διάταξη του άρθρου 35 παρ.1 του ν.4531/2018 (Α’ 62) αφορά κατ’ αρχήν αποσπάσεις υπαλλήλων οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και 15.4.2018. Άλλωστε, κατά γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, η νομιμότητα της διοικητικής πράξης ή παράλειψης, εφόσον δεν ορίζεται ή δεν συνάγεται άλλο από το νόμο, κρίνεται σύμφωνα με το νομικό καθεστώς που ισχύει κατά τον χρόνο έκδοσης της πράξης ή συντέλεσης της παράλειψης (ΣτΕ 3437/2013, 825-6/2010, 2742/2008, 858/2002, 3662/2000, 5755/1996, ΕΣ -Τμ, I- 156/2010, ΔΕφΑΘ 137/2010, 416/2010, 463/2010 κ.α., Επ. Σπηλιωτόπουλος, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, 13η έκδοση, 2010, τόμ. 2, σελ. 130, Αν. Τάχος, Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο, 6 η έκδοση, 2000, σελ. 510, Πρ. Δαγτόγλου, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, 2004, σελ. 323, Π. Παραράς, Το κρίσιμο νομικό καθεστώς των διοικητικών πράξεων κλπ, ΤοΣ, 1977, σελ. 606 επ. και ιδίως 611 επ.).

Δεδομένου όμως ότι στην υπηρεσία μας έχουν επέλθει αρκετά ερωτήματα αναφορικά με το εν θέματι αντικείμενο επικαλούμενα ιδιαίτερες υπηρεσιακές ανάγκες των φορέων, οι οποίοι δεν ολοκλήρωσαν τις σχετικές διαδικασίες αποσπάσεων μέχρι την οριζόμενη από το νόμο προθεσμία χωρίς σε καμιά περίπτωση να συντρέχει υπαιτιότητα του αιτούντος υπαλλήλου, η υπηρεσία μας έχει την άποψη ότι σε περιπτώσεις που παρήλθε χρονικό διάστημα πέραν του ευλόγου σε σχέση με την ημερομηνία υποβολής του οικείου αιτήματος το οποίο αίτημα σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είχε υποβληθεί έως και 31.7.2017 και εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι υπηρεσιακές ανάγκες, είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν οι πράξεις απόσπασης και η παράταση αυτών καθώς και να εξετασθούν οι αιτήσεις μετάταξης που τυχόν θα υποβληθούν δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 35 ν.4531/2018 (Α’ 62). Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι σύμφωνα με τη νομολογία (ΝΣΚ 202/2008, ΔΕΑΘ 4/1998, πρβλ, ΣτΕ 1230/2008, 4227/2008), έχει γίνει δεκτό ότι εάν από την υποβολή της αίτησης μέχρι την επελθούσα νομοθετική μεταβολή παρήλθε χρονικό διάστημα μείζον του ευλόγου, εντός του οποίου όφειλε η Διοίκηση να εκδώσει σχετική πράξη, απορρίπτουσα ή δεχόμενη το αίτημα του ενδιαφερομένου, χωρίς αυτός να βαρύνεται για την καθυστέρηση αυτή, τότε κρίσιμο χρονικό σημείο προς έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων του νόμου για την ικανοποίηση του σχετικού αιτήματος είναι ο χρόνος υποβολής της αίτησης ή (σε περίπτωση σχετικής πρόβλεψης) αυτός εντός του οποίου πρέπει να παράσχει την γνώμη (απλή ή σύμφωνη) ή την πρότασή του το προβλεπόμενο όργανο, άλλως ο χρόνος κατά τον οποίο συμπληρώνεται το ανωτέρω εύλογο χρονικό διάστημα, έστω και αν η κρίση περί της συνδρομής των προϋποθέσεων τούτων και η έκδοση της σχετικής διοικητικής πράξης γίνεται υπό την ισχύ του νέου σχετικού νομοθετικού καθεστώτος. Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση η ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών έγκειται στη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s