Τι ισχύει για την εκπροσώπηση πολιτών από δικηγόρους κατά τις συναλλαγές τους με τις υπηρεσίες των Ληξιαρχείων και των Δημοτολογίων

Οδηγίες αναφορικά με το τι ισχύει για την εκπροσώπηση των πολιτών από δικηγόρους κατά τις συναλλαγές τους με τις υπηρεσίες των Ληξιαρχείων και των Δημοτολογίων των Δήμων απέστειλε το Υπουργείο Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας με σχετικό έγγραφο που υπογράφει ο Υπουργός κ. Α. Χαρίτσης και η Υφυπουργός Μ. Χρυσοβελώνη. Σε αυτό αναφέρονται τα εξής:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος «Κώδικα Δικηγόρων» (ν. 4194/2013), ο δικηγόρος είναι δημόσιος λειτουργός και συλλειτουργός της δικαιοσύνης, κατέχει δε θέση θεμελιώδη, ισότιμη, ανεξάρτητη και αναγκαία για την απονομή της (άρθρα 1 και 2 ΚωδΔικ). Το έργο του δικηγόρου συνίσταται, μεταξύ άλλων, στο να αντιπροσωπεύει τον εντολέα του, ως πληρεξούσιος αυτού, σε κάθε δικαστήριο ή αρχή της Ελληνικής Δημοκρατίας (άρθρο 36 ΚωδΔικ).

Περαιτέρω, σύμφωνα με τη γενική διάταξη του άρθρου 217 του Αστικού Κώδικα, που ισχύει ελλείψει άλλης ειδικότερης πρόβλεψης, η πληρεξουσιότητα είναι κατ’ αρχήν άτυπη και μπορεί να δοθεί με (προφορική) δήλωση προς τον εξουσιοδοτούμενο ή προς τον τρίτο, με τον οποίο επιχειρείται η δικαιοπραξία, εκτός αν η δικαιοπραξία για την οποία χορηγείται υπόκειται σε συγκεκριμένο (συστατικό) τύπο (ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό έγγραφο).

Βάσει των ανωτέρω, συνάγεται ότι η παροχή πληρεξουσιότητας προς τον δικηγόρο από τον εντολέα του δύναται να γίνεται κατ’ αρχήν και προφορικά, σε περιπτώσεις όπως η απλή αίτηση χορήγησης ή/και παραλαβή ληξιαρχικών ή δημοτολογικών εγγράφων, αποδεικνύεται δε άνευ ετέρου με μόνη τη δήλωση του δικηγόρου ενώπιον της αρμόδιας
αρχής ότι ενεργεί ως πληρεξούσιος του εντολέα του.

Διάφορη είναι η περίπτωση όπου είτε η πληρεξουσιότητα αφορά δικαιοπραξίες
που υπόκεινται υποχρεωτικά σε συστατικό τύπο είτε υπάρχουν ειδικοί δικονομικοί
κανόνες για το διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου και την παράσταση μετά ή δι’
αυτού ή άλλες ειδικές διατάξεις (όπως λόγου χάρη η περίπτωση κατά την οποία
επιδιώκεται η δήλωση ληξιαρχικού γεγονότος δια πληρεξουσίου δικηγόρου, σύμφωνα
με το άρθρο 10 του ν. 344/1976).

Σημειώνεται ότι περί των ανωτέρω διαλαμβάνει και η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.11853/6.5.2009 εγκύκλιος του Τμήματος Προστασίας Πολιτών της Διεύθυνσης Σχέσεων Κράτους – Πολίτη της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Εκπροσώπηση των πολιτών στις Διοικητικές Αρχές από δικηγόρους», όπου ρητά αναφέρεται ότι ο δικηγόρος, όταν προσέρχεται σε μία διοικητική αρχή ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, προκειμένου να υποβάλει αίτηση ή να παραλάβει τελική διοικητική πράξη για λογαριασμό του εντολέα του, δεν είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει έγγραφη εξουσιοδότηση (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) ή πληρεξούσιο που να τον νομιμοποιεί, καθώς δεν θεωρείται τρίτο πρόσωπο σε σχέση με τον εντολέα του.

Συνεπώς, για την διεκπεραίωση από τον δικηγόρο διοικητικών υποθέσεων του εντολέα του, αρκεί για τη νομιμοποίησή του ενώπιον των διοικητικών αρχών η απόδειξη της ιδιότητάς του με την επίδειξη της επαγγελματικής του ταυτότητας και η δήλωσή του προς τα διοικητικά όργανα ότι εκπροσωπεί συγκεκριμένο εντολέα, αναλαμβάνοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο δικαιώματα, αλλά και υποχρεώσεις έναντι του εντολέα του και κάθε τρίτου κατά την εκτέλεση του λειτουργήματός του, με βάσει τόσο τις γενικές διατάξεις περί ευθύνης του πληρεξουσίου, όσο και τις ειδικές διατάξεις που αφορούν την πειθαρχική και αστική επαγγελματική ευθύνη των δικηγόρων.

Σε ό,τι ειδικότερα αφορά την αίτηση χορήγησης ή την παραλαβή ληξιαρχικών ή δημοτολογικών εγγράφων ή πληροφοριών πρέπει να γίνει η κάτωθι διάκριση:
(α) Όταν τα αιτούμενα ληξιαρχικά ή δημοτολογικά έγγραφα ή στοιχεία αφορούν το πρόσωπο του εντολέα του προσερχόμενου στην αρμόδια υπηρεσία δικηγόρου, δεν απαιτείται η περαιτέρω διακρίβωση της ύπαρξης εννόμου συμφέροντος στο πρόσωπο του δικηγόρου, καθώς ο δικηγόρος, δυνάμει της παρασχεθείσας πληρεξουσιότητας, δεν είναι τρίτος έναντι του εντολέα του, αλλά αντ’ αυτού, επομένως δικαιούται να ζητήσει και να λάβει ό,τι ακριβώς θα εδικαιούτο και ο εντολέας του εάν παρουσιαζόταν στην αρμόδια υπηρεσία αυτοπροσώπως 

(β) Όταν τα αιτούμενα ληξιαρχικά ή δημοτολογικά έγγραφα ή στοιχεία αφορούν τρίτο πρόσωπο (λ.χ. αντίδικο ή άλλο) και όχι τον εντολέα του προσερχόμενου στην αρμόδια υπηρεσία δικηγόρου, απαιτείται επιπλέον από την αρμόδια υπηρεσία η διακρίβωση της ύπαρξης ή μη σχετικού έννομου συμφέροντος, σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα παρασχεθείσες οδηγίες από την υπηρεσία μας και τις σχετικές γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (73/1994, 13/2016) και αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (134/2001, 77/2015), το οποίο κρίνεται με βάση το πρόσωπο του εντολέα και όχι του δικηγόρου.

Σε όλες δε τις περιπτώσεις, αυτονόητο δε είναι ότι, ανεξαρτήτως του εάν το αίτημα για χορήγηση εγγράφων ή πληροφοριών έχει υποβληθεί από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή
τον πληρεξούσιο δικηγόρο του, στη σχετική αίτηση πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη
στοιχεία ταυτότητας του άμεσα ενδιαφερομένου, ενώ όταν το αίτημα υποβάλλεται από
τον πληρεξούσιο δικηγόρο, πρέπει επιπλέον να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, ο δικηγορικός σύλλογος στον οποίο ανήκει, ο αριθμός μητρώου του και τα στοιχεία επικοινωνίας του δικηγόρου, καθώς και μνεία του γεγονότος ότι λειτουργεί ως πληρεξούσιος του άμεσα ενδιαφερομένου.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s