Υποχρεωτική η σύσταση της πάγιας προκαταβολής στις κοινότητες

koinothtaΣτις αρχές Σεπτεμβρίου – και πιο συγκεκριμένα στις 5/9 – εκδόθηκε η υπ. αρ. 62038 (ΦΕΚ 3440/11.09.2019, τχ. B’) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Σύσταση πάγιας προκαταβολής στις κοινότητες», η οποία αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «Διαύγεια» με αριθμό ΨΓΤ6465ΧΘ7-ΧΦΧ και η οποία αντικατέστησε την προϊσχύουσα υπ’ αρ. 74449/29-12-2010 (ΑΔΑ: 4ΙΙΞΚ-Φ) όμοια της. Με την παραπάνω απόφαση αναπροσαρμόστηκε το ύψος της Πάγιας Προκαταβολής (ΠΠ) για κάθε κοινότητα, ανάλογα με τον πληθυσμό της, ενώ παράλληλα έγιναν αναγκαίες προσαρμογές, δεδομένου του ισχύοντος πλαισίου λειτουργίας των κοινοτήτων, όπως αυτό διαμορφώθηκε με την έναρξη ισχύος των διατάξεων των άρθρων 80-90 του Ν. 4555/2018.

Στην ως άνω απόφαση ορίζονται ειδικότερα ότι:

 • Το ύψος της πάγιας προκαταβολής για κάθε κοινότητα, ανάλογα με τον πληθυσμό της, ανέρχεται στο ποσό των:
  α) Χιλίων (1.000) ευρώ για τις κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό έως και τριακόσιους (300) κατοίκους.
  β) Δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ για τις κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από τριακόσιους έναν έως και δυο χιλιάδες (301-2.000) κατοίκους.
  γ) Τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ για τις κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από δυο χιλιάδες έναν έως και δέκα χιλιάδες (2.001-10.000) κατοίκους.
  δ) Έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ για τις κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν έως και πενήντα χιλιάδες (10.001-50.000) κατοίκους.
  ε) Οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ για τις κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) κατοίκων.
 • Υπόλογος για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές σε βάρος αυτής, είναι ο πρόεδρος της κοινότητας, όταν αυτή έχει μόνιμο πληθυσμό έως και τριακόσιους (300) κατοίκους (αρθ. 82 παρ. 2 περ. ια΄ ν. 3852/2010) και ο πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας όταν αυτή έχει μόνιμο πληθυσμό από τριακόσιους έναν (301) κατοίκους και άνω (αρθ. 81 περ. δ΄ ν. 3852/2010).
 • Ο υπόλογος διενεργεί τις πληρωμές, χωρίς να απαιτούνται έγγραφες εντολές του δημάρχου.
 • Τα ποσά της πάγιας προκαταβολής κατατίθενται σε πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύει η Τράπεζα της Ελλάδος, σε λογαριασμούς ειδικού σκοπού που ανήκουν στον οικείο δήμο για κάθε κοινότητα ξεχωριστά, μετά από πρόταση των υπόλογων διαχειριστών και απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
 • Υπεύθυνοι κίνησης των λογαριασμών είναι ο υπόλογος πρόεδρος της κοινότητας ή ο πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας ή οι αναπληρωτές αυτών που είναι υπάλληλος ή υπάλληλοι του οικείου δήμου, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
 • Από την πάγια προκαταβολή μπορεί να πληρώνεται οποιαδήποτε δαπάνη σχετίζεται με τις αρμοδιότητες που απονέμει ο νόμος στις κοινότητες ή μεταβιβάζει σε αυτές το δημοτικό συμβούλιο, όπως:
  α) Η δαπάνη για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης.
  β) Η δαπάνη για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού.
  γ) Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών, όταν πρόκειται για βλάβες που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών.
  δ) Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά δημοτικών χώρων.

Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης εκδόθηκε το υπ’ αριθ. 64503/17.09.2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών – το οποίο υπογράφει ο Γενικός Δ/ντης του Υπουργείου κ. Κ. Θεοδωρόπουλος – με το οποίο παρέχονται διευκρινήσεις αναφορικά με τη σύστασή της Πάγιας Προκαταβολής, επισημαίνοντας πως αυτή (η σύσταση της ΠΠ) δεν εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια οργάνου του δήμου και ως εκ τούτου δεν τίθεται ζήτημα άρνησης της κάθε δημοτικής αρχής να συστήσει την πάγια προκαταβολή στις κοινότητες, άποψη την οποία υποστήριζαν σε μεγάλο βαθμό οι δημοτικές αρχές από το 2011 έως και σήμερα, με αποτέλεσμα τη μη διάθεση του «εργαλείου» της παγίας προκαταβολής στις κοινότητες για τη διαχείριση των καθημερινών προβλημάτων τους.

Αναλυτικά στο ανωτέρω διευκρινιστικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών αναφέρονται τα εξής:

“ …. η σύσταση πάγιας προκαταβολής στις κοινότητες αποτελεί απευθείας εκ του νόμου υποχρέωση για τους δήμους της χώρας (παρ. 8 του αρ. 266 του ν. 3852/2010, όπου παρέχεται και η εξουσιοδότηση για την έκδοση της ως άνω υπουργικής απόφασης): «Στις … κοινότητες συνιστάται πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού του οικείου δήμου». Ως εκ τούτου, η σύστασή της δεν εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια οργάνου του δήμου, όπως λ.χ. η οικονομική επιτροπή. Η μνεία που γίνεται στην παρ. 5 της υπ’ αριθμ. 62038/5-9-2019 απόφασης ότι «Κατά τα λοιπά, … εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 173 του ν. 3463/2006 …» σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στο αρ. 173 «Πάγια προκαταβολή» του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) ότι «Με απόφαση της δημαρχιακής (πλέον οικονομικής) επιτροπής … παρέχεται πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού (παρ. 1)» και «Το συνολικό ποσό της πάγιας προκαταβολής … κατανέμεται σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα (και ήδη κοινότητα) με απόφαση της δημαρχιακής (οικονομικής, ό.π.) επιτροπής (παρ. 4)», προφανώς δεν αποσκοπεί στο να απονείμει στην οικονομική επιτροπή διακριτική ευχέρεια για την εφαρμογή ή μη των διατάξεων του ν. 3852/2010 που ήδη μνημονεύσαμε. Αντίθετα, η απόφαση αυτή είναι ουσιαστικά εφαρμοστική των εν λόγω διατάξεων και δεν τίθεται ζήτημα άρνησης της δημοτικής αρχής να συστήσει πάγια προκαταβολή στις κοινότητες.”

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s