Διαδικασία έκτισης της πειθαρχικής ποινής της αργίας και της έκπτωσης που επιβάλλονται σε αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Εγκύκλιο σχετικά με τη διαδικασία έκτισης της πειθαρχικής ποινής της αργίας και της έκπτωσης (άρθρο 234, παρ. 6 του ν. 3852/ 2010) που επιβάλλονται σε αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, εξέδωσε ο ΓΓ του ΥΠΕΣ, Κώστας Πουλάκης.  Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι, αρμόδιο όργανο για τη θέση σε αργία ή την έκπτωση του αιρετού είναι ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με τις αποφάσεις του να αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις, «που πρέπει να εκτελούνται αμέσως και με συνέπεια». Συνέχεια

Advertisements

Άσκηση πειθαρχικού ελέγχου αιρετών οργάνων ΟΤΑ που είναι και μέλη Δ.Σ. των Δ.Ε.Υ.Α.

Με το υπ. αρ. πρω. 2162/7-7-2017 έγγραφο του, το Υπουργείο Εσωτερικών (Γενική Δ/νση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης) – απαντώντας σε σχετικό ερώτημα που διατύπωσε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, με το υπ. αρ. 750/10-10-2016 έγγραφο της – αποφαίνεται, λαμβάνοντας υπόψη α) τις διατάξεις του άρθρου 233 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Β/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» και β) την υπ. αρ. 1897/2014 απόφαση του ΣτΕ (επί προσφυγής κατά απόφασης της ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για επιβολή πειθαρχικής ποινής σε αιρετό όργανο [δημοτικό σύμβουλο] του Δήμου, που κατείχε θέση του προέδρου ΔΣ ΔΕΥΑ), ότι τα μέλη των ΔΣ των ΔΕΥΑ που είναι αιρετά όργανα των ΟΤΑ, υπόκεινται σε πειθαρχικό έλεγχο κατά το άρθρο 233 του του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

Δείτε το σχετικό έγγραφο του Υπουργείο Εσωτερικών, που εξασφάλισε το #Polis2020, παρακάτω:

Document-page-002

σελ. 1

Document-page-003

σελ. 2

Αρμοδιότητα για τον πειθαρχικό έλεγχο των υπαλλήλων που μετατάχθηκαν στις αιρετές Περιφέρειες και τους Δήμους, με βάση τις διατάξεις του «Καλλικράτη»

Εκδόθηκε η υπ. αρ. 117/2017 Γνωμοδότηση του Τμήματος Ε’ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), σχετικά με την αρμοδιότητα ασκήσεως πειθαρχικής διώξεως και επιβολής πειθαρχικών ποινών, για τους υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν μεταταχθεί με βάση τις διατάξεις των άρθρων 256 παρ.1 και 2°, 257 παρ. 1 και 2° και 258 του ν. 3852/2010 στις αιρετές περιφέρειες και τους δήμους, για πειθαρχικά παραπτώματα τα οποία τους αποδίδονται ότι διέπραξαν κατά το χρόνο της υπηρεσίας τους στις καταργημένες κρατικές περιφέρειες και νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις. Συνέχεια