Δράσεις Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων από το Δήμο Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού του Σχεδιασμού και της Στρατηγικής Αστικής Ανθεκτικότητας που έχει αναπτύξει, είναι εταίρος στα έργα:

  • CUTLER-Coastal Urban developmenT through the LEnses of Resiliency (Παραθαλάσσια Αστική Ανάπτυξη υπό το πρίσμα της Ανθεκτικότητας) (cutler-h2020.eu),
  • LIFESMART INAIR – Smart indoor air monitoring network to reduce the impacts of pollutants on environment and health (Έξυπνο δίκτυο παρακολούθησης εσωτερικού αέρα για τη μείωση των επιπτώσεων των ρύπων στο περιβάλλον και την υγεία) (life-smartinair.eu) και
  • LIFEASTI – Implementation of a forecAsting System for urban heaT Island effect for the development of urban adaptation strategies (Εφαρμογή συστήματος πρόβλεψης του φαινομένου της Αστικής Νησίδας Θερμότητας για την ανάπτυξη στρατηγικών αστικής προσαρμογής) (lifeasti.eu),

τα οποία χρηματοδοτούνται από τα ευρωπαϊκά προγράμματα Horizon 2020 και LIFE, αντίστοιχα.

Περισσότερες πληροφορίες για τα έργα και τις δράσεις που περιλαμβάνονται σε αυτά, μπορείτε να δείτε στις ιστοσελίδες των έργων:

 

Συνεργατική καινοτομία για τις δημόσιες συγκοινωνίες στις Ευρωπαϊκές Πόλεις

Ξεκινάει η υλοποίηση του Ερευνητικού Έργου CIPTEC, τριετούς διάρκειας, με αντικείμενο τη «Συνεργατική Καινοτομία για τις Δημόσιες Συγκοινωνίες στις Ευρωπαϊκές Πόλεις» (“Collective Innovation for Public Transport in European Cities”). Το έργο εγκρίθηκε κατόπιν αξιολόγησης στο πλαίσιο του ανταγωνιστικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Έρευνα «Ορίζοντας 2020». Στις 14 και 15 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη η εναρκτήρια συνάντηση του έργου.

Συνέχεια

Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναγνωρίζοντας τον ρόλο που μπορεί να παίξει η κοινωνική καινοτομία ως ισχυρή δύναμη για την αλλαγή και ως νέα πηγή ανάπτυξης, προκήρυξε στις 23 Μαρτίου 2015 τον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Κοινωνικής Καινοτομίας, με θέμα «Νέοι τρόποι ανάπτυξης».

Ο εν λόγω διαγωνισμός φιλοδοξεί να προσελκύσει ιδέες που μπορούν να δείξουν τον δρόμο για νέα μοντέλα ανάπτυξης που όχι μόνο θα έχουν οικονομικό αντίκτυπο, αλλά θα συμβάλουν επίσης στην κοινωνική πρόοδο των πολιτών και του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Συνέχεια